לשיחת חינם

תכנית הלימודים לתואר ראשון במשפטים

הקורס יעסוק בחלק הכללי של המשפט הפלילי המהותי: מאפייני האחריות הפלילית וצידוקיה; עקרון החוקיות; יסודות האחריות הפלילית – היסוד העובדתי, המחשבה הפלילית, רשלנות, אחריות קפידה, סיבתיות ומזיגה; צדדים לעבירה וניסיון.

 

 

הקורס משפט חוקתי יעסוק בעקרונות היסוד של שיטת המשפט הישראלית כמסגרת שלטונית-מדינתית. במהלך הקורס נדון במהותן של חוקות, במעמדם של חוקי היסוד במשפט הישראלי, בהכרזת העצמאות, במוסדות המדינה, בזכויות הפרט ובאופייה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית.

 

 

הקורס יעסוק בלימוד דיני החיובים בכלל ובלימוד דיני החוזים בפרט, לרבות דיני התרופות בגין הפרת חוזה. הקורס יעסוק במושג כריתת חוזה ויבחן את האופנים השונים בהם נכרת חוזה. כמו כן, הקורס יעסוק בפגמים בכריתת חוזה ובעילות לביטולו, בתרופות השונות העומדות לנפגע מהפרת חוזה ואף יעסוק בתוכן החוזה. כמו כן, הקורס יעסוק בחוקים הקשורים בדיני החיובים הקלאסיים, כדוגמת חוזה מתנה, עשיית עושר ולא במשפט ועוד.

 

 

מטרת הקורס היא הקניית כלים עיוניים וביקורתיים לבחון את מערכת המשפט. הצגת תיאוריות משפט שונות העוסקות בשאלה מהו משפט, מהו כלל משפטי, מהו הקשר בין משפט לבין מוסר, מהו הקשר בין משפט לבין צדק, מדוע ומתי קיימת חובה לציית לחוק, מהן זכויות וכיוצא באלה. נעסוק בגישות שונות למשפט, כגון הגישה הפוזיטיביסטית לגווניה, גישת המשפט הטבעי וגישות ביקורתיות למשפט.

 

 

הקורס נועד להקניית ידע משפטי בסיסי ולימוד עקרונות היסוד של השיטה המשפטית בישראל. תערך הכרות עם מערכת בתי המשפט בישראל, היסטוריית המשפט הישראלי ועם עקרונות יסוד של השיטה המשפטית. יוצג משפט הישראלי בניתוחו לשכבותיו, יסודותיו, מקורותיו ההיסטוריים והפרשניים בפסיקה ובדעות מלומדים.

 

 

הקורס עוסק בהכרות עם שיטות המשפט הקיימות בעולם ומשפיעות על המשפט הישראלי. ביסוד הקורס תעמוד התפיסה לפיה לא ניתן להבין את שיטות המשפט השונות ללא הבנת ההקשר ההיסטורי-מדיני-חברתי שבה הן נוצרו והתפתחו. ננקוט גישה השוואתית למשפט הקונטיננטלי ולמשפט האנגלו-אמריקאי. נבחן את המאפיינים העיקריים של שתי שיטות המשפט בראי של זמן, תרבות ומקום. כמו כן נקדיש פרק למשפט דתי, נוצרי, מוסלמי ועברי, אשר גם לו תרומה למסורות משפטיות אלו והשפעה עליהן עד ימים אלו.

 

 

 

הקריאה והכתיבה הן במרכז העשייה בבית הספר למשפטים, והשליטה בהן היא תנאי הכרחי לתפקוד יעיל בעולם האקדמי במסגרת הקורס הסטודנטים ישפרו את הכשירות הלשונית שלהם , ירחיבו את אוצר המילים, ישכללו הבעה בכתב ובעל פה והבנה של הטקסטים, ילמדו שימוש תקין בלשון: הגייה, כתב, משמעות, נטייה, תצורה ותחביר והתאמת הלשון לנסיבות. ילמדו מהי חשיבה לוגית- הבנת עובדות ופירושן, הבנת רצף סיבתי והסקת מסקנות הגיוניות.

 

 

מטרת הקורס היא לימוד עקרונות, מגמות, הצדקות ופרקטיקות בדיני נזיקין. דיני נזיקין ממוקמים במפת הדינים בגדר דיני החיובים במשפט הפרטי אולם הם עוסקים גם בשאלות ציבוריות חשובות ביותר כגון תאונות דרכים, נזקי מוצרים פגומים, איכות הסביבה ועוד. נעסוק ביסודות דיני הנזיקין, נידרש לעקרונות היסוד ושיקולי המדיניות הנוהגים בענף משפטי זה נבחן את העוולות השונות הנופלות בגדרו, את ההגנות ואת התרופות. נעסוק בנקודות מפגש בין דיני הנזיקין לבין ענפי משפט אחרים כגון דיני החוזים, דיני הקניין, דיני הראיות וסדר הדין האזרחי. נקדיש דיון מיוחד בסוגיית הרשלנות המקצועית לרבות הרשלנות הרפואית, לדיני לשון הרע והגנת הפרטיות ולדיני מטרדים.

 

 

הקורס עוסק בהיכרות עם התחום הענף העוסק בענייני המשפחה בישראל. הקניית המושגים הבסיסיים וההיכרות עם הערכאות השונות, בחינת הן את הפסיקה האזרחית והן את הפסיקה ההלכתית-רבנית בנושאים השונים, תוך השוואה ביניהן. בחינה זו תקנה את הכלים הדרושים לניתוח הטקסטים המשפטיים וההלכתיים-רבניים, ולהבנת הרציונל העומד בבסיסם. סוגיית דיני המשפחה (המעמד האישי) – כפי שהיא נדונה בבתי המשפט האזרחיים ובבתי הדין הרבניים – היא סוגיה גדולה ונרחבת. דיני המשפחה הם אחד מעמודי התווך של העם היהודי, ומשכך, תחום זה זוכה ליצירה נרחבת ולספרות משפטית-הלכתית ענפה.

 

 

הקורס עוסק בהליך הפלילי ובעקרונותיו, תוך בחינת הסוגיות המהותיות במסגרת פרוצדורת הדיון. באופן מיוחד, יעסוק הקורס בקשר בין חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו לבין ההליך הפלילי. הקורס יעסוק בארבעת השלבים המרכזיים בהליך הפלילי: שלב החקירה, שלב ההעמדה לדין, המשפט וניהולו, הליכים שלאחר הרשעה או זיכוי.

 

 

מטרת הקורס היא לספק היכרות עם הכללים הבסיסיים של דיני המס, הן מן ההיבט התיאורטי והן מההיבט של יישומם של כללים אלו בעולם המעשה נעסוק ביסודות המיסוי: מטרות המס, הגדרת הכנסה, הבחנה בין הכנסה פירותית לבין הכנסה הונית, מקורות הכנסה, הכנסה רעיונית, פטורים הוצאות והפסדים פירותיים והוניים. יתקיים דיון לגבי הגבולות הלגיטימיים שבין הימנעות ממס לבין התחמקות ממס.

 

 

הקורס מפגיש את התלמידים עם כלי הניתוח הכלכליים ויישומם בעולם המשפט, בתחומים השונים ומטרתו פיתוח חשיבה ביקורתית ויכולת להשתמש במיומנויות ובכלים התיאורטיים שנלמדו בקורס .מהי הדרך הטובה ביותר להפחית תאונות דרכים? האם ראוי לאפשר לאנשים להפר הבטחות חוזיות כל עוד הם משלמים פיצויים? האם יש לאפשר למפעלים לזהם, ואם כן כיצד ועד כמה? ומהי השיטה הטובה ביותר להרתיע פושעים?

 

 

הבנת המשפט כדיסציפלינה מחקרית וכתחום מעשי אינה יכולה להסתכם בהבנת המשפט כמערכת סגורה של כללים, הנתונה בחלל הריק. המשפט צומח ומשתנה במסגרת חברתית ותרבותית מסויימת. קורס זה נועד להעניק היכרות ראשונית עם גישות הבוחנות את המשפט בהקשרו החברתי. הקורס יבחן פרספקטיבות סוציולוגיות לתחום המשפט, יעסוק באסכולות משפטיות שונות העוסקות בקשר בין משפט וחברה ויבחן מספר סוגיות כמקרי מבחן לקשר בין משפט וחברה.

 

 

הקורס עוסק בהכרה ראשונית עם מקורות המשפט העברי ומופעיו והשפעותיו על המשפט הישראלי. המשפט העברי המהווה חלק משיטת המשפט הדתית – הלכתית של היהדות הטביע חותם בל יימחה בדמותו ותולדותיו של העם היהודי. עם קום המדינה הפך המשפט העברי לאחד ממקורותיו של המשפט הישראלי, דבר שקיבל לימים הכרה רשמית בחוק יסודות המשפט, התש”ם‑1980. נלמד להכיר את עקרונות היסוד והמקורות היסודיים של המשפט העברי ונרכוש כלים ראשוניים להתמודדות עצמאית עם מקורותיו של המשפט העברי ועם השימוש שעושים במקורות אלו שופטים בערכאות שונות.

 

 

מטרת הקורס היא להכיר את הדינים החלים על רשויות מנהליות בישראל. הקורס סוקר את המסגרת המשפטית החלה על מערכות היחסים שבין רשויות המנהל בישראל לבין תאגידים, עסקים ויחידים, בעידן המדינה המנהלית והמדינה הרגולטורית.

 

 

בשנים האחרונות הופך המשפט הבינלאומי לגורם בעל השפעה גדלה והולכת על המשפט הלאומי ולעתים מזומנות אף נוצרים קונפליקטים בין המשפט הלאומי למשפט הבינלאומי. בהתאם, למשפט הבינלאומי השפעה גדלה והולכת גם על מדינת ישראל. בקורס נחשף לתפיסות היסוד המושתתות בבסיס המשפט הבינלאומי, באופן התהוותו, ואת מנגנוני הפעולה של המשפט הבינלאומי במסגרת המדינתית והבינלאומית. נציג את הגישה והכלים, הקניית הבנה של היסודות הנורמטיביים עליהם הוא בנוי, ונרכוש ידע ומיומנות באשר להפעלת העקרונות הפרקטיים (הנגזרים) שלו.

הקורס יקנה לסטודנטים כלים לכתיבה משפטית נכונה ויישומם על ידי לימוד דגשים והבחנות בין סוגי המסמכים השונים ואופן הניסוח המתאים לכל מסמך.

 

מטרת הקורס להקנות כלים בסיסיים בכתיבה ובמחקר משפטי – אקדמי, תוך התמקדות בנושא נבחר.

 

 

הקורס נועד לתת כלים ומושגים בנושאים בתחום האנגלית השייכים למשפטים. נשלב חלק מושגי ותיאורטי עם חלק מעשי, הכולל ניתוח של טקסטים משפטיים באנגלית, כמו פסקי דין, חוקים ומאמרים משפטיים, וניסוח של מסמכים משפטיים באנגלית. הבנת מושגים ומערכת המשפט האנגלי והבינלאומי.

 

 

מטרת הקורס היא לימוד עקרונות, מגמות, הצדקות ופרקטיקות בסדר דין אזרחי. כללי סדר הדין האזרחי הם הכללים המסדירים את ההליך המשפטי האזרחי. כללים אלה מצויים בשורה של מעשי חקיקה שהבולטים בהם הם חוק בתי המשפט ותקנות סדר הדין האזרחי שהותקנו על פיו. נלמד הלכה למעשה לא רק את הכללים הללו אלא גם את עקרונות היסוד שמסתתרים מאחוריהם.

 

 

מטרת הקורס היא הכרת ההיבטים התיאורטיים והמעשיים של דיני הקניין בישראל בנושאים הבאים: ההצדקות התיאורטיות למשטר הקניין הפרטי; הזכויות הקנייניות כרשימה סגורה ומאפייניהן (עקרון הפומביות, ההגנה כלפי “כל העולם” וכיו”ב); סוגי הנכסים המהווים בסיס לקניין (מקרקעין, מיטלטלין וזכויות). נעסוק בפירוט זכויות הקניין השונות: בעלות, שכירות ושאילה, משכון, עיכבון, זיקת הנאה וזכות קדימה. נעסוק במצבי עימות בין זכויות קניין, כגון: רישום הערות אזהרה, תקנת השוק (במקרקעין ובמיטלטלין) ועסקאות נוגדות.

 

 

הקורס נועד להקנות לסטודנטים ידע, בקיאות ויכולת ניתוח מעשית ותיאורטית בסוגיות יסוד בדיני תאגידים, ובייחוד בדיני חברות. הקורס עוסק בעקרונות דיני התאגידים, כפי שהם משתקפים בספרות, בחקיקה ובפסיקה. הקורס סוקר, בוחן ומנתח מושגי יסוד, דוקטרינות מרכזיות, הסדרים חקיקתיים, רגולציה ומגמות באחריות התאגידית.

 

 

מטרתו של הקורס היא הענקת כלים פרקטיים בעולם סדרי הדין בתחום דיני הראיות. נדון במושגי יסוד ועקרונות מנחים העומדים בבסיס דיני הראיות המשפטיים, תוך הבחנה בין הכללים החלים במישור הפלילי לבין אלה החלים במישור האזרחי; הקורס יתמקד בשילוב הידע התאורטי-אקדמי תוך דגש על יישום פרקטי של אותו ידע במסגרת העיסוק בעריכת הדין, הלכה למעשה.

 

בנוסף לקורסים הנלמדים במהלך התואר, בשנה השלישית הסטודנטים משתתפים בסמינר במסגרתו יכתבו עבודה סמינריונית המנתחת, תוך כדי קריאה וניתוח מאמרים אקדמיים, סוגיה העוסקת באחד או יותר מהנושאים שנלמדו במהלך התואר.

 

חוק הגישור, חוק ההדיינות ופרויקט “מהות” מקנים להליך הגישור מעמד של הליך קבוע ומחייב בבתי המשפט בישראל. כל עו”ד חייב להכיר את הליך הגישור והמיומנויות המיוחדות המאפיינות הליך זה. הכרת הליך הגישור עוזרת להפיק את המיטב מהגישור כחלק קבוע מההליך המשפטי, ומיומנויות הגישור הן כלי חשוב בעבודת העו”ד.

המטרה הראשונה של הקורס הינה להכיר את הליך הגישור והמקום שלו כחלק קבוע מההליך המשפטי בבתי המשפט בארץ, וללמוד את תפקידו של עו”ד הן כמגשר והן כמייצג בהליך גישור.

המטרה השנייה בקורס היא להקנות מושגי יסוד בניהול מו”מ , ניהול קונפליקטים ובניית הסכמות בעזרת מיומנויות הגישור, תרגול המיומנויות הלכה למעשה, ניתוח אירועים ויישום בחיי היום יום ובחיי העבודה של המשתתפים. בקורס יירכשו ויתורגלו שפה, הרגלי חשיבה ומיומנויות המשמשים בעולם הגישור, כמו טכניקות שונות לניהול משא ומתן, הקשבה ברמות שונות, זיהוי צרכים ואינטרסים של המשתתפים ורכישת כלים להבאת צדדים לכדי הסכמות.

מטרת הקורס היא הקניית ידע בסיסי בדבר מערכת החוקים והכללים המסדירים את העיסוק במקצוע עריכת הדין. הקורס יעסוק בדיון בסוגיות אתיות ספציפיות ביניהן: נאמנויות צולבות, חובות סודיות, הרציונל והכללים בדבר ניגוד עניינים. נבחן בראייה ביקורתית את כללי ההתנהגות ואת מעמדו של מקצוע עריכת הדין כמוסד משפטי-חברתי המהווה חלק ממערכת הצדק. נעסוק באתיקה המקצועית החלה על עו”ד/מתמחה תוך קריאה ויישום של הדין החקוק והדין פסוק.

 

הקורס יבחן מגוון סוגיות פרקטיות ותיאורטיות מתחום דיני העבודה ויחסי העבודה, תוך הקניית ידע נרחב במגוון סוגיות בתחום ההסדרה הנורמטיבית של יחסי העבודה בישראל. נסקור את התפתחות משפט העבודה הישראלי, ונבחן את שאלת הצורך בהתערבות משפטית ביחסי העבודה. נתמודד עם סוגיות מתחום יחסי העבודה האינדיבידואליים (כגון: יחסי עובד-מעביד, חקיקת המגן, וסיום יחסי העבודה), ובסוגיות מתחום יחסי העבודה הקיבוציים (כגון: חופש ההתארגנות, הסכמים קיבוציים, הסדרים קיבוציים וצווי הרחבה, זכות השביתה).

 

מטרת הקורס היא הקניית ידע וכלים פרקטיים בהליכים אזרחיים. נתמקד בהליכים המרכזיים ובעבודה הפרקטית בתחום סדר הדין האזרחי. נעסוק בשאלת הסמכות על סוגיה השונים, ניסוח כתבי טענות, סוגי הליכים שונים, סעדים זמניים והליך הערעור. נתייחס גם להליכים הנערכים מחוץ לכותלי בית המשפט: בוררות וגישור. תינתן סקירה קצרה על הליכי ההוצאה לפועל.

 

מטרת הקורס היא הקניית כלים וידע להתמודדות עם ההיבטים הפרקטיים של ההליך הפלילי. נעסוק בסוגיות שונות העומדות בפני הצדדים בעת ניהול ההליך הפלילי הלכה למעשה, תוך התמקדות במושגי יסוד, ובעקרונות העומדים בבסיס ההליך. נעסוק וננתח סוגיות מתחום סדר הדין הפלילי, דיני המעצרים ודיני הראיות. שילוב הידע התיאורטי בתחום ויישומו בניהול ההליך הפלילי במסגרת העיסוק בעריכת הדין, הלכה למעשה.

 

מטרת הקורס היא הקניית יכולות ניתוח של סוגיות מורכבות, בהתאם לפסיקה חדשה בנושאים המרכזיים הנלמדים במהלך התואר. היכרות עם הלכות חדשות אל מול הלכות ישנות לקראת מעבר לעולם הפרקטיקה, החל משלב ההתמחות, דרך בחינות ההסמכה לעריכת דין וכלה בעבודה הפרקטית כעורכי דין. נסקור את הסוגיות המרכזיות בדיני חוזים, משפט חוקתי, דיני תאגידים, דיני נזיקין, דיני קניין ומשפט בינלאומי פומבי, נדון בכיתה בפסקי דין חדשים ובניתוחים משפטיים מורכבים של הסוגיות הנלמדות.

 

*ט.ל.ח, פרטי התוכנית עשויים להשתנות.

**רשימת הקורסים יכולה להתעדכן בהתאם לתכנית הלימודים בפתיחת השנה.

***המערכת הינה מערכת מובנית, קורסי הבחירה עשויים להיפרס אוטומטית וניתנים לשינוי לפי היצע קורסים בלבד ומס’ הקורסים הניתנים כפוף למבנה התוכנית.

**** פתיחת הקורסים מותנית במינימום נרשמים.

מתעניינים/ות בלימודים במרכז האקדמי פרס?

השאירו פרטים ונחזור אליכם/ן או חייגו עכשיו 08-3006064

או חייגו עכשיו

*סטודנטים/יות מוזמנים/ות ליצור עמנו קשר בתחנת מידע בשליחת טופס זה אני מאשר/ת קבלת מידע על ההרצאות, עדכונים, פרסומים, הטבות ותארים מהמרכז האקדמי פרס באמצעות מיילים ו/או הודעות טקסט ו/או שיחות טלפון. ניתן להסיר את פרטיך מרשימת התפוצה ו/או מרשימת הפנייה השיווקית באמצעות שיחה בכל עת.
שדות המסומנים ב* הם שדות חובה
בשליחת טופס זה אני מאשר/ת קבלת מידע על ההרצאות, עדכונים, פרסומים, הטבות ותארים מהמרכז האקדמי פרס באמצעות מיילים ו/או הודעות טקסט ו/או שיחות טלפון. ניתן להסיר את פרטיך מרשימת התפוצה ו/או מרשימת הפנייה השיווקית באמצעות שיחה בכל עת.