לשיחת חינם

כללי

המרכז האקדמי פרס בע"מ (חל"צ) (להלן: "המרכז") מתייחס בכבוד לפרטיות הגולשים והמשתמשים באתר המרכז ​www.pac.ac.il (להלן: "המשתמשים" או "האתר", לפי העניין).

התנאים המפורטים בהצהרת פרטיות זו מפרטים את מדיניות הפרטיות הנוהגת באתר ע"י המרכז וכל מי מטעמו אשר מפעילים את האתר (להלן: "מפעילי האתר").

בעשיית שימוש באתר זה ובמסירת נתונים אישיים כלשהם, נותן המשתמש באתר הסכמתו לכך שהמרכז יעשה שימוש בנתונים אלו בהתאם להצהרת פרטיות זו.

מדיניות הפרטיות באתר מנוסחת בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, אך היא מתייחסת לנשים ולגברים כאחד.

מסירת פרטים אישיים

חלק מהשירותים באתר טעונים הרשמה ומסירת מידע אישי, לרבות שם ופרטי התקשרות (טלפון, כתובת וכתובת דואר אלקטרוני). השדות שיש חובה למלאם יסומנו במפורש. לא קיימת חובה על פי דין למסור את המידע, אך ללא מסירתו לא יהיה ניתן לקבל השירותים הללו.

מאגרי מידע ואבטחת מידע

מידע שיימסר על ידי המשתמש באתר בעת ההרשמה באתר לקבלת שירותים וכל מידע אחר שימסור בהמשך, כמתבקש בקשר ובהתאם לסוג השירות, וכן כל מידע אשר ייאסף אודות המשתמש בעת שימושו באתר, ישמרו במאגרי המידע של המרכז. מפעילי האתר יעשו שימוש במידע על פי הוראות הדין ובהתאם למדיניות פרטיות זו.

כל משתמש מצהיר ומתחייב בזאת כי כל המידע שנמסר על ידו ו/או יימסר על ידו הינו נכון אמין ומדויק וכי ביצע את ההרשמה ו/או מסר את המידע בשמו ועבור עצמו בלבד ולא בשם ו/או בעבור צדדים שלישיים.

מפעילי האתר מיישמים באתר מערכות לאבטחת מידע. בעוד שמערכות אלה מצמצמות את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למחשבי האתר, אין בהם בטחון מוחלט. לכן, מפעילי האתר לא מתחייבים שהשירותים באתר ו/או במאגרי המידע יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם. אם יש לך חששות בנוגע למידע מסוים, הימנע מלהעביר מידע זה באמצעות האינטרנט.

השימוש במידע

בעת השימוש באתר יתכן ויצטבר אצל מפעילי האתר מידע בנוגע למשתמשים, ובכלל זאת נוהגי הגלישה באתר, העמודים בהם צפו, הצעות ושירותים שעניינו אותו, מיקום המחשב באמצעותו בוצעה הגלישה באתר, ניטור הדפים באתר מהם יבצעו הגולשים שיחות טלפון למרכז ועוד. מפעילי האתר ישמרו את המידע בסודיות. השימוש במידע זה, כמו גם מידע שיימסר על ידי המשתמשים, ייעשה בהתאם למדיניות הפרטיות או על פי הוראות כל דין, וזאת לקיום המטרות המפורטות להלן:

 • ליצירת קשר עם המשתמש, במקרה הצורך, במסגרת פעילותו באתר או לצורך טיפול בפנייתו;
 • במטרה לאפשר למשתמש להשתמש בשירותי האתר והתכנים המוצעים בו;
 • כדי לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר, ובכלל זה ליצור שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים באתר וציפיותיהם, ולשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים. הנתונים אשר ישמשו את מפעילי האתר לצורך כך, יהיו בעיקרם נתונים סטטיסטיים, שאינם מזהים את המשתמשים באופן אישי.
 • לשם תפעולו התקין ופיתוחו של האתר.

שימוש במאגר המידע

מפעילי האתר מחויבים לפעול על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981. לפי חוק זה, כל אדם זכאי לעיין במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למחקו. אם בעל המאגר סירב למלא בקשה זו, עליו להודיע על כך למבקש באופן ובדרך שנקבעו בדין. על סירובו של בעל מאגר מידע לאפשר עיון ועל הודעת סירוב לתקן או למחוק מידע, רשאי מבקש המידע לערער לפני בית משפט השלום באופן ובדרך שנקבעו בדין.

מסירת מידע לצד ג'

המרכז יהא רשאי להעביר לצד ג' כלשהו פרטים אישיים של משתמש, לרבות כל מידע שנאסף ביחס אליו במהלך שימושו באתר, בכל אחד מהמקרים הבאים:

 • לצורך ניתוח, בקרה ועיבוד מידע של הרגלי הגלישה של המשתמשים באתר ו/או לצורך קבלת שירותים אותם הזמין המשתמש או נרשם אליהם באתר ואשר ניתנים באופן מלא או חלקי על ידי צדדים שלישיים. במקרים אלה יועבר לצדדים שלישיים אלה המידע הדרוש להם לשם מתן השירותים הרלוונטיים ושמירת הקשר עם המשתמש. מפעילי האתר אינם אחראים לכל שימוש אשר יעשה על ידי אותם צדדים שלישיים בכל מידע אודות המשתמש אשר יועבר אליהם על ידי מפעילי האתר. מובהר כי הצהרת פרטיות זו של המרכז לא תחול על צדדים שלישיים אלו;
 • במקרה שהמשתמש יפר את תנאי השימוש באתר;
 • אם יתקבל בידי המרכז צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי משתמש או מידע אודות המשתמש לצד שלישי;
 • בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין המשתמש לבין מפעילי האתר;
 • בכל מקרה בו מפעילי האתר יעמדו בפני איום שינקטו כנגדם צעדים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין פעולות שנעשו על ידי המשתמש באתר;
 • בכל מקרה שמפעילי האתר יסברו, כי מסירת המידע נחוץ כדי למנוע נזק חמור למשתמש או לצד שלישי כלשהו;
 • אם תתקבל אצל מפעילי האתר טענה או תלונה לפיה המשתמש הפר דין כלשהו, לרבות ביצוע עוולה או עבירה בניגוד לדיני לשון הרע, דיני הגנת הפרטיות, דיני הקניין הרוחני, דיני העונשין או דיני עוולות מסחריות. במקרה זה יהיו מפעילי האתר רשאים למסור את המידע אודות המשתמש לצד הטוען כי נפגע או בהתאם להוראות הצו השיפוטי.

שיגור דבר פרסומת

המרכז רשאי לשלוח פרסומים ותכני שיווק אל משתמש אשר הסכים לקבל פרסומות ותכנים שיווקיים וזאת באמצעות פקסימיליה, מערכת חיוג אוטומטי, הודעה אלקטרונית או הודעת מסר קצר (SMS), כפופה, בין היתר, להוראות תיקון 40 לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשס"ח-2008, שעניינו שיגור דבר פרסומת באמצעות מיתקן בזק.

משתמש שלא יהיה מעוניין לקבל עוד מידע על מוצרים ושירותים של המרכז כאמור לעיל, יוכל לבחור בכל עת באפשרות הסרה מרשימת התפוצה בעת קבלת המידע כאמור או באמצעות פנייה למדור רישום בדוא"ל rishum@pac.ac.il

Cookies

מפעילי האתר עשויים לעשות שימוש ב'עוגיות' (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זאת איסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים תוכן האתר להעדפות אישיות של המשתמשים ולצורכי אבטחת מידע.

Cookies הן קבצי טקסט, שהדפדפן של המשתמש יוצר לפי פקודה ממחשבי האתר. חלק מה- Cookies יפקעו כאשר הדפדפן ייסגר, ואחרות ישמרו על גבי הכונן הקשיח במחשב של המשתמש. ה- Cookies עשויים להכיל מידע מגוון כדוגמת הדפים בהם ביקר המשתמש, משך השהייה באתר, המקום ממנו הגיע הגולש אל האתר, מדורים ומידע שאתה מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד. בנוסף, Cookies משמשות גם לצורך זיהוי המשתמש ועשויות לייתר את הצורך להזין את פרטי הגולש מחדש בכל פעם בה הוא מבקר באתר או במדורים בהם הדבר נדרש. המידע ב-Cookies  הינו חסוי, ומפעילי האתר נוקטים בכללי זהירות על מנת להבטיח שהמידע שהתקבל/שיתקבל בעקבות השימוש באתר לא יגיע לצד ג' כלשהו אחר מלבדם, אולם אין באפשרותה להתחייב כי הדבר לא יקרה.

יש לציין שקיימת אפשרות להימנע מקבלתCookies  על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן במחשב של המשתמש. לשם כך נא היוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן. כל משתמש יכול למחוק את העוגיות ממחשבו בכל עת, לפי שיקול דעתו. ואולם, נטרול או מחיקתCookies  עשוי למנוע אפשרות שימוש באתר או באתרי אינטרנט אחרים.

אתרים אחרים

האתר מכיל קישורים לאתרים אחרים. הקלקה על קישורים אלו תתחבר את המשתמשים לאתרים אחרים, אשר עשויים לאסוף מידע אודותיכם מרצונכם או באמצעות עוגיות או טכנולוגיות אחרות. המרכז איננו נשולט באתרים אחרים אלו וממילא שאיננו נושא באחריות כלשהי לגבי איסוף המידע האישי של המשתמשים ע"י מפעילי האתרים האחרים ואופן השימוש בו. על המשתמשים לבדוק את מדיניות הפרטיות באתרים אחרים אלה, ולהחליט האם להשתמש באתרים האחרים הללו, ואם כן – באיזה אופן.

שינויים במדיניות הפרטיות

מפעילי האתר רשאים לשנות מעת לעת את הוראות הצהרת מדיניות פרטיות זו, לפי שיקול דעתם הבלעדי.

 

מתעניינים/ות בלימודים במרכז האקדמי פרס?

השאירו פרטים ונחזור אליכם/ן או חייגו עכשיו 08-3006064

או חייגו עכשיו

*סטודנטים/יות מוזמנים/ות ליצור עמנו קשר בתחנת מידע בשליחת טופס זה אני מאשר/ת קבלת מידע על ההרצאות, עדכונים, פרסומים, הטבות ותארים מהמרכז האקדמי פרס באמצעות מיילים ו/או הודעות טקסט ו/או שיחות טלפון. ניתן להסיר את פרטיך מרשימת התפוצה ו/או מרשימת הפנייה השיווקית באמצעות שיחה בכל עת.
שדות המסומנים ב* הם שדות חובה
בשליחת טופס זה אני מאשר/ת קבלת מידע על ההרצאות, עדכונים, פרסומים, הטבות ותארים מהמרכז האקדמי פרס באמצעות מיילים ו/או הודעות טקסט ו/או שיחות טלפון. ניתן להסיר את פרטיך מרשימת התפוצה ו/או מרשימת הפנייה השיווקית באמצעות שיחה בכל עת.