לשיחת חינם

המרכז האקדמי פרס מייחס חשיבות רבה להקפדה על סביבה בטוחה ומוגנת, ולהגנה על כבוד האדם של העובדים ושל הסטודנטים. בכלל זה פועל המרכז האקדמי פרס למניעת תופעות של הטרדה מינית במסגרת יחסי העבודה והלימודים במרכז. אשר על כן, קבע המרכז תקנון למניעת הטרדה מינית. המרכז האקדמי פרס מייחס חשיבות רבה להקפדה על סביבה בטוחה ומוגנת, ולהגנה על כבוד האדם של העובדים ושל הסטודנטים. בכלל זה פועל המרכז האקדמי פרס למניעת תופעות של הטרדה מינית במסגרת יחסי העבודה והלימודים במרכז. אשר על כן, קבע המרכז תקנון למניעת הטרדה מינית.

תקנון למניעת הטרדה מינית

הטרדה מינית והתנכלות על רקע מיני פוגעות בכבוד האדם, בחירותו, בפרטיותו, ובשוויון בין המינים וכן מהוות עבירות פליליות ועילה לתביעה בנזיקין. מטרת תקנון זה להבטיח שהמרכז ישמש מקום עבודה וסביבת לימודים שאין בהם הטרדה מינית או התנכלות שמקורה בהטרדה מינית.

הגדרות

מעביד: המרכז האקדמי פרס, חברה לתועלת הציבור שמספרה 51-352-787-9.

החוק: חוק למניעת הטרדה מינית, תשנ”ח-1998.

חבר סגל אקדמי: מי שביום האירוע נמנה עם חברי הסגל האקדמי של המרכז האקדמי פרס והתקיימו בינו לבין המרכז יחסי עובד ומעביד.

חבר סגל מנהלי: מי שביום האירוע התקיימו בינו לבין המרכז האקדמי פרס יחסי עומד ומעביד וכן כל מי שפועל מטעם המרכז ובשמו כחלק מהמערכת הפנימית הרגילה, ולרבות עובד קבלן כוח-אדם.

תלמיד: מי שביום האירוע נמנה על כל אחד מאלה:

 • נרשם ללימודים במרכז והתקבל כתלמיד, לרבות כתלמיד במעמד על תנאי או כתלמיד במסלול מיוחד, כולל בחופשות לימודים.
 • הגיש מועמדותו להתקבל כתלמיד ובקשתו נדחתה, מעת הרשמתו ועד קבלת הודעת הדחייה.
 • סיים לימודיו אך טרם קיבל תעודה.

עובד: חבר סגל אקדמי, חבר סגל מנהלי וכן כל אדם העובד ו/או לומד במסגרת המרכז.

הטרדה מינית והתנכלות

הטרדה מינית היא כל אחד ממעשים אלה:

 1. סחיטה באיומים, כאשר המעשה שהאדם נדרש לעשותו הוא בעל אופי מיני.
 2. מעשים מגונים
 3. הצעות חוזרות בעלות אופי מיני, המופנות לאדם אשר הראה למטריד כי אינו מעוניין בהצעות האמורות או לעובד במסגרת יחסי עבודה תוך ניצול מרות ביחסי עבודה או לתלמיד או לסטודנט, תוך ניצול יחסי מרות בלימודים.
 4. התייחסויות חוזרות המופנות לאדם, המתמקדות במיניותו, כאשר אותו אדם הראה למטריד כי אינו מעוניין בהתייחסויות האמורות או כאשר ההתייחסויות מכוונות לעובד במסגרת יחסי עבודה תוך ניצול מרות ביחסי עבודה או כשהן מכוונות לתלמיד או לסטודנט, תוך ניצול יחסי מרות בלימודים.
 5. התייחסות מבזה או משפילה המופנית לאדם ביחס למינו או למיניותו, לרבות נטייתו המינית.
 6. פרסום תצלום, סרט או הקלטה של אדם, המתמקד במיניותו, בנסיבות שבהן הפרסום עלול להשפיל את האדם או לבזותו, ולא ניתנה הסכמתו לפרסום;
 7. הצעות או התייחסויות כאמור בפסקאות (3) או (4), המתקיימות במסגרת של יחסי מרות, גם אם המוטרד לא הראה למטריד כי אינו מעונין בהצעות או בהתייחסויות האמורות.

התנכלות היא פגיעה מכל סוג שהוא שמקורה בהטרדה מינית, או בתלונה או בתביעה, שהוגשו על הטרדה מינית.

מבחינה משפטית, הטרדה מינית יכולה להתבצע הן על ידי גברים והן על ידי נשים ונפגעי הטרדה מינית יכולים להיות הן נשים והן גברים. ואולם, ברוב המקרים הטרדה מינית נעשית על ידי גבר ביחס לאשה, ועל כן היא מהווה פגיעה בציבור הנשים כולו.

בתקנון זה, כל שימוש בלשון זכר מתייחס גם לנקבה ולהיפך.

אילו מעשים לא יחשבו להטרדה מינית: חיזורים הנעשים ברוח טובה, מתוך הסכמה הדדית ורצון חופשי וללא ניצול יחסי מרות.

מסגרת יחסי עבודה ויחסים לימודיים

הטרדה מינית או התנכלות במסגרת יחסי עבודה או במסגרת לימודית עלולה להתקיים במקום העבודה או הלימודים, במקום אחר שבו מתנהלת פעילות מצד המעביד, תוך כדי עבודה או לימודים, אף אם לא במקום העבודה או הלימודים עצמו, ולרבות ניצול יחסי מרות ביחסי העבודה או הלימודים בכל מקום שהוא (כגון בביתו של עובד, מורה או תלמיד, בשעת סיור, כנס אקדמי וכיו”ב).

הטיפול על פי תקנון זה ייעשה בכל מקרה של הטרדה מינית או התנכלות לעובד, תלמיד, פונה לקבלת שירותי המרכז ומי שנוכח במתקני המרכז.

מתי צריך להתלונן על הטרדה מינית והתנכלות

אין להירתע מהגשת תלונה על הטרדה מינית או התנכלות, במקרים המתאימים. המרכז יפעל להגנת עובדיו ותלמידיו מפני מעשים של הטרדה מינית.

תלונה על הטרדה מינית ניתן להגיש כלפי כל סטודנט או עובד או חבר סגל, בכיר או זוטר.

רצוי להתלונן על הטרדה או התנכלות בסמוך להתרחשותן, ברם ניתן להתלונן אף 7 שנים לאחר מעשה, ואף לאחר הפסקת יחסי העבודה או הלימודים. מומלץ לתעד את האירוע ככל הניתן ולגבותו בעדים (למשל, לספר לחבר/ה או בן משפחה), אך ניתן, מבחינה חוקית להסתמך על עדות בלבד, ואף עדות יחידה.

דרכי התגובה

החוק מציע ארבע אפשרויות, אשר ניתן לנקוט בכולן או בחלקן, במקביל או בזו אחר זו:

 1. בית הדין לעבודה – ניתן לתבוע מטריד, מתנכל ומעביד וכן לתבוע פיצויים כספיים.
 2. בית משפט אזרחי – ניתן להגיש תביעת פיצויים כנגד המטריד.
 3. תלונה – ניתן להגיש תלונה במשטרה, במטרה לפתוח בהליכים פליליים בהתאם לחוק.
 4. דין משמעתי לחברי סגל מנהלי ואקדמי – ניתן להתלונן על הטרדה מינית אצל נשיא המרכז או אצל האחראי/ת למניעת הטרדה מינית בעבודה, במטרה לפתוח בהליכי משמעת פנימיים.

אמצעים ארגוניים למניעת הטרדה מינית

המרכז ממליץ בזה בפני כל העובדים והתלמידים להזהר גם במקרים או מצבים שיש חשש שיתפתחו לכדי הטרדה מינית, שיגרמו תחושה לא נוחה לאנשים אחרים או שיפורשו שלא כהלכה; כדברי התלמוד ירושלמי במסכת כתובות, פרק א’, הלכה ח’: “אפילו חסיד שבחסידים, אין ממנין אותו אפוטרופוס על עריות”.

נשיא המרכז האקדמי ימנה אחראי למניעת הטרדה מינית ולטיפול במקרים של הטרדה מינית. האחראי למניעת הטרדה מינית מתמנה לתקופה של שלוש שנים מקרב חברי הסגל האקדמי הקבוע. האחראי פועל במילוי תפקידו על פי הוראות כל דין ובהתאם לתקנון זה.

עותק תקנון זה יופיע בקביעות על לוח המודעות המרכזי של המרכז האקדמי.

אופן הגשת תלונה

 1. התלונה תוגש לאחראי
 2. ניתן להגיש תלונה בכתב או בעל-פה
 3. הוגשה תלונה בעל-פה, ירשום האחראי את תוכן התלונה ויחתים את מגיש התלונה, אם יסכים לחתום, על מנת לאשר את תוכן הדברים.
 4. האחראי יציע למתלונן למסור לו עותק מהרישום החתום.

בירור התלונה

 1. האחראי יידע את המתלונן באשר לדרכי הטיפול בהטרדה מינית או התנכלות כאמור בחוק.
 2. האחראי יפעל לבירור התלונה ולצורך כך, בין היתר, ישמע את המתלונן, את הנילון ועדים, אם ישנם, ויבדוק כל מידע שהגיע אליו בעניין התלונה.
 3. אחראי לא יטפל בבירור תלונה אם הוא בעל נגיעה אישית לנושא התלונה או למעורבים בה. אחראי בעל נגיעה אישית יעביר את הבירור לנשיא המרכז, לצורך מינוי ממלא מקום.
 4. בירור התלונה ייעשה ביעילות ובלא דיחוי.
 5. בירור התלונה ייעשה תוך הגנה מרבית על כבודם ופרטיותם של המתלונן, הנילון ועדים אחרים. האחראי לא יגלה מידע שהגיע אליו במהלך בירור התלונה, אלא אם כן הוא חייב לעשות זאת לשם הבירור עצמו או על פי דין. האחראי לא ישאל שאלות בקשר לעברו המיני של מתלונן, שאינו קשור לנילון או לתלונה או לבירורם, ולא יתייחס למידע כאמור.
 6. המרכז, באמצעות האחראי, יגן על מתלונן, במהלך בירור התלונה, מפני פגיעה בענייני עבודה או לימודים כתוצאה מהגשת התלונה או מפני פגיעה אחרת שיש בה כדי לשבש את בירור התלונה. בין היתר יפעל המרכז, באמצעות האחראי, להרחקת הנילון מהמתלונן, ככל שניתן, וככל שנראה לו נכון בנסיבות הענין.
 7. בתום בירור התלונה יגיש האחראי להנהלת המרכז, ללא דיחוי, סיכום בכתב של בירור התלונה בליווי המלצותיו המנומקות לגבי המשך הטיפול בה.
 8. נודע למי מעובדי המרכז על מקרה של הטרדה מינית או התנכלות במסגרת יחסי עבודה או לימודים, ולא הוגשה תלונה או שהמתלונן חזר בו מתלונתו, יעביר את המקרה לבירור של אחראי. הועבר מקרה כאמור לבירור של אחראי או נודע לאחראי על מקרה כאמור, יקיים האחראי, ככל שניתן, בירור על אודות המקרה לפי סעיף זה, בשינויים המחוייבים, ואם המתלונן חזר בו מתלונתו, יברר גם את סיבת החזרה מהתלונה.
 9. טיפול המעביד במסקנות הבירור: נשיא המרכז, לאחר שקיבל את סיכומיו והמלצותיו של האחראי, יחליט בתוך תקופה שלא תעלה על 7 ימי עבודה על הפעלת אחת מהסמכויות שלהלן:
  - הגשת תלונה למשטרת ישראל.
  - הרחקת המטריד לכאורה מהמתלונן במידה שלא תפגע במרכיב מתנאי העבודה.
  - נקיטת צעדים כדי למנוע הישנות המעשה וכדי לתקן את הפגיעה שנגרמה למתלונן.
  - העמדת המטריד לכאורה לדין משמעתי בהתאם לתקנון המרכז.
  - אי נקיטת צעד כלשהו.

נשיא המרכז ימסור הודעה מנומקת בכתב על החלטותיו למתלונן, לנילון ולאחראי.

במידה וקיימת סתירה בין הוראות תקנון זה לבין הוראות תקנון המשמעת, יגברו הוראות תקנון זה.

תקנון זה בא להוסיף על הוראות החוק ולא לגרוע מהן.

למי ניתן לפנות במרכז האקדמי פרס?

האחראית על התלונות – ד”ר גליה הילדסהיימר

טל: 08-9390520

מייל: ghildes@inter.net.il

ליווי ותמיכה ע”י ראש מחלקת רווחה ומעורבות חברתית: עו”ס גב’ שרי בן מוחה קולטון

טל: 08-9390520

מייל: sari@pac.ac.il

שרותים בקהילה

 • משרד התעשייה והמסחר – הממונה על אכיפת החוק למניעת הטרדה מיניתטלמסר לתלונות: 1-800-354354
 • איגוד מרכזי הסיוע לנפגעי/ות תקיפה מינית – טל’ 1202
 • שדולת הנשים בישראל – טל’ 03-6123990
 • אמונה – טל’ 03-6857179
 • ויצ”ו – טל’ 03-6923825
 • נעמ”ת – טל’ 03-5254422

מתעניינים/ות בלימודים במרכז האקדמי פרס?

השאירו פרטים ונחזור אליכם/ן או חייגו עכשיו 08-3006064

או חייגו עכשיו

*סטודנטים/יות מוזמנים/ות ליצור עמנו קשר בתחנת מידע בשליחת טופס זה אני מאשר/ת קבלת מידע על ההרצאות, עדכונים, פרסומים, הטבות ותארים מהמרכז האקדמי פרס באמצעות מיילים ו/או הודעות טקסט ו/או שיחות טלפון. ניתן להסיר את פרטיך מרשימת התפוצה ו/או מרשימת הפנייה השיווקית באמצעות שיחה בכל עת.
שדות המסומנים ב* הם שדות חובה
בשליחת טופס זה אני מאשר/ת קבלת מידע על ההרצאות, עדכונים, פרסומים, הטבות ותארים מהמרכז האקדמי פרס באמצעות מיילים ו/או הודעות טקסט ו/או שיחות טלפון. ניתן להסיר את פרטיך מרשימת התפוצה ו/או מרשימת הפנייה השיווקית באמצעות שיחה בכל עת.