לשיחת חינם

הטיפול בסטודנטים במילואים מרוכז תחת דיקנית הסטודנטים

ד"ר אורנית דוידזון – בז'רנו [email protected] 

 

הגשת בקשות ולת”ם (ועדה לתאום שירות מילואים)

סטודנט שיציאתו לשירות מילואים עלולה לפגוע באופן ממשי בלימודיו, רשאי להגיש בקשה לולת”ם לדחיית שירותו, לקיצורו או לביטולו.

ע”פ פקודות מטכ”ל מכסת ימי המילואים בשנה אקדמית (אוקטובר-יולי) לא יעלה על:

לסטודנט לתואר ראשון – 21 יום.

לסטודנט הלומד למכינה – 12 יום.

ולת”ם סטודנטים מטפל בבקשות הדנות בתקופת מילואים של 6 ימים ומעלה בלבד. כל בקשה לגבי שמ”פ הקצר מ-6 ימים יש להפנות למפקד היחידה.

בעת הדיונים מתחשבת ולת”ם בבעיות אקדמיות בלבד (כגון: תוכנית לימודיו של הסטודנט, תקופת בחינות ועונת לימודי הקיץ). ולת”ם סטודנטים לא ידון בבקשות לדחיית שירות מילואים מטעמים אישיים או רפואיים, אלא רק מנימוקים אקדמיים.

נוהל הגשת בקשה לולת”ם סטודנטים

מחובתו של הסטודנט לדווח מבעוד מועד על לימודיו למשרד הקישור ביחידתו ולפרט: חוג, שנת לימוד, תואר וכתובת מעודכנת. עליו לצרף אישור רשמי מטעם המרכז על לימודיו. רישום זה נועד לסייע בתכנון קריאתו לשמ”פ (שרות מילואים פעיל).

 • סטודנט המעונין להגיש בקשה לדחיית / קיצור שירות המילואים יגיש את הבקשה לולת”ם באמצעות טופס בקשה לולת”ם.
 • במידת הצורך יינתן לסטודנט סיוע, על ידי דיקנית הסטודנטים, במילוי הטפסים והגשת הבקשה.
 • בקשת ולת”ם תוגש מיד עם קבלת צו הקריאה ולא יאוחר מ- 30 יום לפני מועד היציאה לשמ”פ. טופס הבקשה ימולא על כל פרטיו בציון מספר הטלפון, מספרו האישי של הסטודנט וכן פירוט מערכת השעות ומועדי הבחינות. אין לעכב הגשת הבקשה גם אם לא פורסמו עדיין תאריכי בחינות. ניתן לציין מועדים משוערים ולצרף במועד מאוחר יותר אישור בחינות.
 • החלטת הולת”ם תימסר לסטודנט עם הגעתה ללשכת דיקנית הסטודנטים.
 • ערעור על החלטת הולת”ם ניתן להגיש רק במקרה שנוספו פרטים או נימוקים חדשים שלא צוינו בבקשת ולת”ם המקורית. את הערעור יש להעביר מיד ולא יותר מ- 7 ימים מיום החלטת הועדה. ההחלטה לאחר הערעור הינה סופית ולא ניתן לערער עליה.

קישורים חשובים

סיוע לסטודנטים החוזרים משירות מילואים פעיל

(להלן עיקרי “תקנון המילואים”, לקריאת התקנון המלא לחץ כאן).

 • המרכז האקדמי פרס עושה את מרב המאמצים כדי לסייע לסטודנטים השבים משירות מילואים להשתלב בהמשך לימודיהם.
 • הטיפול בסטודנטים במילואים מרוכז בדקנט הסטודנטים.
 • הזכויות המפורטות להלן יוענקו לסטודנט שיציג בפני רכזת דקנט הסטודנטים אישור על “שירות מילואים פעיל”, לא יאוחר משבועיים מתום שירות המילואים.
 • סטודנט הורה לילד עד גיל 13-שהוא/היא בן/בת זוג של משרת מילואים, זכאי/ית לסיוע דומה לו זכאי משרת המילואים (כמפורט בתקנון המילואים, סעיפים 3-8)

רישום לקורסים

 • השירות במילואים לא יפגע ברישום לקורסים של סטודנטים.
 • במידת האפשר, מזכירות הסטודנטים תאפשר לסטודנט היוצא למילואים רישום מוקדם לקורסים.
 • סטודנט אשר היה בשמ”פ בתקופת הרישום ועקב כך נבצר ממנו לבצע רישום לקורס, יוכל להשתתף בקורס המבוקש על ידו גם אם לא נותרו מקומות פנויים באותו קורס.

בחינות סוף סמסטר

 • סטודנט שנעדר עקב שרות מילואים ממועד בחינה א’ ו/או ממועד ב’ זכאי למועד בחינה נוסף – מועד מיוחד, כנגד כל מועד בחינה ממנו נעדר.
 • סטודנט ששירת 10 ימים רצופים או 21 ימים מצטברים, במהלך הסמסטר, או 5 ימי מילואים רצופים בנסיבות חירום בתקופת הבחינות או בסמוך לה, זכאי להיעדר ממועד א’ או ממועד ב’ ויקבל מועד מיוחד, במקום מועד הבחינה ממנו הוא נעדר.
 • מועד מיוחד יינתן במועד מוקדם ככל שניתן, למעט מקרה שבו הסטודנט יעדיף לדחות את הבחינה לפעם הבאה שבה יתקיים הקורס, לפי בחירת הסטודנט ובתאום עימו. 
 • סטודנט שנבצר ממנו לערער על ציון שקיבל בבחינה משום שמועד הערעור חל בתקופת היותו במילואים, זכאי למועד ערעור נוסף.

בחינות אמצע סמסטר, עבודות ותרגילים

 • סטודנט השוהה בשירות מילואים או חזר מתקופת שירות מילואים 7 ימים לפני מועד הגשת העבודה, יוכל להגישה במועד מאוחר יותר, או לקבל פטור מהגשתה, או להגיש עבודה חלופית, וזאת בתאום עם מרצה הקורס.
 • סטודנט אשר נבצר ממנו להשתתף במעבדות / סמינריונים / סדנאות / קורסי הכשרה מעשית, עקב שירות מילואים, יוכל להשלים את שהחסיר במועד מאוחר יותר, או לקבל פטור מהשתתפות, וזאת בהתאם למהות הקורס ובתיאום עם מרצה הקורס.

סיוע בהשלמת לימודים

 • סטודנט רשאי לפנות אל מרצה הקורס ולקבל עזרה בהשלמת חומר הלימודים שהפסיד בתקופת שירות המילואים. כל מרצה ישתדל להיענות ככל יכולתו לבקשות הסטודנט, המתייחסות להשלמת חומר הלימודים שהפסיד.
 • סטודנט זכאי לקבל הדרכה ע”י חונך להשלמת החומר החסר. החונכות מתואמת ע”י מנהל הסטודנטים.
 • חומרי לימוד: סטודנט ששרת במילואים יקבל, ללא תשלום, כל חומר (תקצירים, תרגילים וחומרי לימוד אחרים) שחולק לסטודנטים במהלך הקורס בעת ששהה במילואים, לרבות אפשרות צפייה בשיעורים מוקלטים דרך אתר הקורס. 
 • סטודנט ששירת במילואים זכאי לקבל כרטיס צילום הכולל 50 צילומים בעבור כל יום ממנו נעדר מהלימודים בשל המילואים.

פטור משכר לימוד נוסף

סטודנט ששירת במילואים 10 יום או יותר במהלך סמסטר, ובשל כך הפסיק לימודיו בקורס ונאלץ להירשם לקורס מחדש, לא יחויב בשכר לימוד נוסף וזאת בתנאי שהסטודנט עדיין לא נבחן בקורס.

המרת שרות המילואים בנקודות זכות אקדמיות

סטודנט לתואר ראשון ששרת במילואים תקופה של -10 ימים ומעלה במהלך שנת הלימודים (אף אם אינם רצופים) רשאי להזדכות ב- 2 נקודות זכות אקדמיות שוות ערך לקורס בחירה בתואר. את הבקשה יש להפנות לדיקנית הסטודנטים בצרוף אישור על שירות המילואים. המרת שרות המילואים בנקודות זכות אקדמיות מתאפשרת רק פעם אחת במהלך הלימודים לתואר.

נוהל הגשת הבקשות

 • סטודנט המסיים שירות מילואים יעדכן את רכז המילואים בדיקנאט הסטודנטים בצירוף טופס אישור שמ"פ לגבי ימי המילואים שבוצעו. 
 • רכז המילואים יעדכן את מרצי הסמסטר הרלוונטי לתקופת המילואים.
 • בנושאים הקשורים להשלמת חובות במהלך הסמסטר (תרגילים, עבודות וכדומה), יפנה הסטודנט ישירות למרצה הקורס.
 • סטודנטים שנתקלו בבעיה הנובעת משירות מילואים שלא הצליחו להתגבר עליה, מוזמנים לפנות לדיקנית הסטודנטים.
 • סטודנט המבקש לממש את זכאותו לשרות כלשהו (למשל, בחינות במועדים מיוחדים, המרת שירות המילואים בנקודות זכות, כרטיס צילום) בגין שירותו במילואים יפנה לרכזת דקנט הסטודנטים למימוש קבלת השרות.
יובל קמחי- רכזת דיקנט סטודנטים ומרכז רעו

רכזת מילואים

יובל קמחי

מיקום

בנין B קומה 5 , מרכז רעו"ת

טלפון

08-9378952

08-9378952

דואר אלקטרוני

[email protected]

מתעניינים/ות בלימודים במרכז האקדמי פרס?

השאירו פרטים ונחזור אליכם/ן או חייגו עכשיו 08-3006064

או חייגו עכשיו

*סטודנטים/יות מוזמנים/ות ליצור עמנו קשר בתחנת מידע בשליחת טופס זה אני מאשר/ת קבלת מידע על ההרצאות, עדכונים, פרסומים, הטבות ותארים מהמרכז האקדמי פרס באמצעות מיילים ו/או הודעות טקסט ו/או שיחות טלפון. ניתן להסיר את פרטיך מרשימת התפוצה ו/או מרשימת הפנייה השיווקית באמצעות שיחה בכל עת.
שדות המסומנים ב* הם שדות חובה
בשליחת טופס זה אני מאשר/ת קבלת מידע על ההרצאות, עדכונים, פרסומים, הטבות ותארים מהמרכז האקדמי פרס באמצעות מיילים ו/או הודעות טקסט ו/או שיחות טלפון. ניתן להסיר את פרטיך מרשימת התפוצה ו/או מרשימת הפנייה השיווקית באמצעות שיחה בכל עת.