לשיחת חינם

תכנית הלימודים לתואר ראשון במנהל מערכות בריאות

ילמדו הכלים הבסיסיים הנדרשים לעבודת כלכלן ו/או מנהל במסגרות העבודה המודרניות. נכיר את יתרונות השימוש באקסל לפתרון פונקציות מתמטיות מורכבות, ביצוע בחינה כלכלית של השקעות, חישובים סטטיסטים, הצגה גרפית ועבודה עם מסד נתונים.

 

העמקת הכלים התיאורטיים והמעשיים בחשבון דיפרנציאלי ואינטגראלי הנדרשים להבנת וניתוח בעיות ניהוליות. חזרה על נושאים שונים באלגברה, כולל פתרון משוואות מעריכיות. בהמשך נתמקד בנושאים מרכזיים בחשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי, כגון חקירת פונקציה ואינטגרלים.

 

היכרות עם מאמרים אקדמיים תוך לימוד: א. כיצד מחפשים מאמרים אקדמיים. ב. מהם החלקים הרלבנטיים לקריאה ולסיכום. ג. הבנת מאמרים אקדמיים ד. שימוש במאמרים אקדמיים באופן יעיל. ה. אופן כתיבת עבודה אקדמית. לימוד עקרונות השיח האקדמי -פיתוח כישורים הדרושים לפענוח טקסט אקדמי ולכתיבת טקסט ברמה אקדמית.

 

מטרתו של הקורס היא לחשוף את הסטודנט למנגנונים אלו ולהקנות לו ידע והבנה של גורמים ותהליכים פסיכולוגיים והתנהגותיים המשפיעים על תהליכים ניהוליים. ברמה הפרקטית מיועד הקורס ליצור תובנות על תחום הניהול והדרכים האפקטיביות להבין את הפרט בעבודה. בקורס נלמדים היבטים פסיכולוגיים שונים ומגוונים: למידה, קשב, שיטות מחקר, תיאוריות אישיות ואבחון אישיות, פסיכולוגיה חברתית ועמדות תוך הדגשת הרלבנטיות של נושאים אלה לתחום העבודה והניהול.

 

הקניית ידע על השפעת אירועים כספיים על רכיבי הדוחות הכספיים של חברה (נכס, התחייבות, הון, הכנסה והוצאה). לימוד ותרגול הרישומים והחישובים החשבונאיים, על-ידי הקניית מושגי יסוד בהנהלת חשבונות. בקורס יפורטו ההשפעות של אירועים כספיים שונים (הנהלת חשבונות) על הדוחות הכספיים. לאחר מיון ואיסוף מידע זה ילמד שלב עיבוד הנתונים עד לבניית דוחות כספיים המיועדים לצרכנים השונים.

 

במהלך הקורס תוצג “השפה השיווקית” באמצעות סקירה של מושגי היסוד והתפיסות הבסיסיות בתחום השיווק. נדון בפעילויות השיווק השונות, נציג כלים להתמודדות עם מצבים ויעדים שיווקיים שונים, ונלמד עקרונות להחלטות אסטרטגיות בשיווק. הידע והתנסויות בקורס מיועדים לסייע בהבנת כיצד החלטות שיווקיות שהתקבלו ויושמו בקפידה עשויות להביא כל ארגון לביצועים מוצלחים יותר.

 

הקניית רקע משפטי בסיסי בתחומי משפט שונים,לצד היכרות עם מערכת המשפט, שיטת המשפט הישראלית ומערכת בתי המשפט. מושגי יסוד משפטיים והיכרות בסיסית עם תחומי משפט שונים.

 

פיתוח מסגרת התייחסות שיטתית ומעמיקה להבנת מורכבות ההתנהגות האנושית בארגונים. הבנה זו תסייע בשיפור יכולת הניהול של ארגונים ואנשים בהם. נתמקד במספר נושאים אשר מיצגים את המחקר של התנהגות ארגונית ברמת הפרט והקבוצה בארגון. נתמקד באנשים – עובדים ומנהלים – המרכיבים את הארגון ומכוון להקניית ידע, תיאוריות ומושגים מרכזיים המעורבים בניהול אפקטיבי של יחידים וקבוצות בארגונים.

 

הצגת ובחינת ההיבטים השונים של המימון, תוך לימוד ראשוני של כלי הניהול הפיננסי להחלטות השקעה בתנאי וודאות. הקניית ידע עם מרכיבי המימון של הפירמה והבנת מושגי יסוד בתאוריה של המימון. נעסוק במטרת הפירמה, פונקציית המימון, מושגי הערך והזמן, חישובי ערך נוכחי וערך עתידי, חישובי ריבית ותשואה, גורם האינפלציה, שיטות לחישובי כדאיות השקעות ויישומן, אג”ח/מק”מ, פיתוח מיומנויות בפתרון בעיות מימוניות.

 

העמקת הידע התיאורטי והמעשי של שיטות סטטיסטיות להבנת וניתוח בעיות ניהוליות. נתמקד בנושאים עיקריים בתחומי הסטטיסטיקה התיאורית ותורת ההסתברות, כולל פעולות בין מאורעות, עצי החלטה ומשתנה מקרי.

 

הקניית מושגי יסוד וכלי ניתוח בסיסיים בכלכלה. בחינת ההתנהגות והשיקולים של יחידות כלכליות קטנות וקשרי הגומלין הפונקציונאליים בין היחידות הכלכליות בתוך המערכת הכלכלית. ייושמו עקרונות הניתוח השולי, ניתוח עקומות הביקוש וההיצע וההתכנסות לשיווי משקל. ברמת הענף, יוצגו צורות שונות של ארגון הענף החל מתחרות משוכללת ועד לדואופול ומונופול, יוצגו דרכי ההתערבות של הממשלה בשוק המוצר והשפעתן על כל אחד מהגורמים בשוק ועל שיווי המשקל.

 

נעסוק בנושאים מגוונים הנוגעים ליחסי הגומלין שבין מערכת הבריאות והמשפט. נברר כיצד מסדיר החוק את פעילותה של מערכת הבריאות, וכיצד מוסדרים נושאים שונים בבריאות. נתמקד בלימוד חוקי מרכזיים בתחום הבריאות ועקרונות משפטיים המטילים חובות מיוחדות על מערכת הבריאות. יעלו לדיון דילמות שאתם מתמודדת מערכת הבריאות בעת יישום החוקים השונים.

 

מבוא להכרת תחומים ועקרונות של ניהול בארגונים ומטרתו להתוודע ולבחון תיאוריות ארגוניות וגישות מרכזיות בתחום המאקרו העומדות בבסיסו של תהליך ניהול אפקטיבי ויעיל. נלמד מהו ארגון אפקטיבי ומהם הגורמים המשפיעים על אפקטיביות הארגון: גישות ניהול, סביבה הארגונית, מבנה הארגוני, תרבות הארגון, תהליכים של שינוי וחדשנות. יבחנו האתגרים הניהוליים עמם מתמודדים ארגונים בתקופה הנוכחית ויושם דגש על תכנים וכישורים הנדרשים ממנהלים. זאת ע”י ניתוח, אבחון, ודיון בסיטואציות ארגוניות מעולם המעשה.

 

נעסוק בתורת המנהל הציבורי ובחקר המדיניות הציבורית. נדון באסטרטגיות לקביעת מדיניות ציבורית וביישומן בקביעת מדיניות ציבורית בישראל. הקניית מושגי יסוד בתחום המנהל הציבורי. הכרת האסטרטגיות הניהוליות המרכזיות הקשורות בקביעת מדיניות ציבורית. הבנת הקשרים בין הדרג הניהולי לדרג הפוליטי בתהליכי קביעת מדיניות ציבורית. הכרת הכלים הניהוליים המרכזיים לביצוע מדיניות ציבורית. יישום הנלמד לגבי סוגיות שינוי מדיניות במדינת ישראל.

 

הענקת כלים ונקודת מבט סוציולוגי על סוגיות נבחרות בתחום הבריאות והרפואה. יידונו סוגיות נבחרות הקשורות בהיבטים חברתיים ותרבותיים של מחלה ובריאות, ארגון שירותי הבריאות, ושל מדיניות בריאות.

 

נתמקד בשאלה הנורמטיבית “מהי חלוקת המשאבים הרצויה מבחינה חברתית?” נבחן שאלה זו, תוך התייחסות לשווקים תחרותיים ושווקים אשר אינם תחרותיים, נסקור את ההבדלים בהקצאה בשווקים למוצרים רגילים ובשווקים למוצרים ציבוריים. נבחן את תפקידה של הממשלה והשפעתה על יעילות הקצאת המשאבים במשק בין היחידות הכלכליות. יוסבר הרציונל העומד מאחורי מודלים כלכליים של שיתוף פעולה בין המגזר הפרטי לבין המגזר הציבורי (PPP) לרבות מודלים מסוג BOT, BOO ו- DBOT.

 

לימוד שיטות בניתוח נתונים והסקה סטטיסטית. לימוד השימוש בתכנת ה spss, תוך הקניית יכולת לבצע עיבודים סטטיסטיים בסיסיים באמצעות התכנה.

 

הכרת המאפיינים העיקריים של ההתנהגות הכלכלית בעולם הבריאות, הדרכים להתמודד עם כשלים הנוצרים בשוק הבריאות ואת השפעתם של תמריצים מסוגים שונים בשוק. הכרת המאפיינים המיוחדים והכלכליים של שוק שירותי הבריאות בישראל בהשוואה למדינות אחרות בעולם המערבי. הכרת הבעיות הנוצרות בשוק שירותי הבריאות וביטוח הבריאות, תוך התייחסות מיוחדת לתחרות, לביקוש והיצע ולכשלי השוק. הכרת שיטות התגמול השונות של השחקנים העיקריים במערכת הבריאות ולהשפעתן על התנהגותם. הכרת מקורות המימון של מערכת הבריאות בישראל, את השימוש במקורות ואת התגלגלות הכסף במערכת.

 

קריאת טקסטים אקדמיים כולל טקסטים מחקריים. תרגול והעמקה של אסטרטגיות קריאה, של סוגי שאלות וסוגי טקסטים, סקירה ומחקר. היבטים לשוניים הכוללים תחביר, מגוון של תבניות ארגוניות של פסקאות ופורמט של טקסט שלם.

 

הקניית ידע על מערכת הבריאות בישראל, המרכיבים העיקריים בה והשינויים שחלו בה מבחינה מבנית ותקציבית.

 

ילמדו מושגים באפידמיולוגיה ושיטות המחקר המרכזיות בתחום. יוצגו הדרכים לחישוב אומדני שכיחויות, תחלואה ותמותה בתקופות ובקבוצות אוכלוסייה שונות. קבלת כלים להערכה של גורמי סיכון למחלות ושל תוכניות סקירה כבסיס להתערבות לצורך מניעת תחלואה ותמותה. הסבר עקרונות, מטרות ודרכי מחקר באפידמיולוגיה, היישומיים לניהול מערכות הבריאות ולקביעת מדיניות בריאות.

 

הבנת מושגים בסיסיים מתחום הביטוח – מהו ביטוח? מטרת הביטוח? מהו סיכון? מהי תועלת הביטוח? מהם עקרונות הביטוח? ועוד. הכרת מודל ביטוח הבריאות הישראלי על שלושת רבדיו – ביטוח בריאות ממלכתי, שירותי בריאות נוספים וביטוחי בריאות פרטיים, תוך ביצוע השוואה ביניהם. הכרת תחום הביטוחים הסיעודיים. הקניית מסגרת מושגית ונתונים אודות ביטוחי הבריאות הפרטיים, לרבות מערך שירותי הבריאות הנוספים (שב”ן) של קופות החולים ומערך ביטוחי הבריאות המסחריים, המוצעים על ידי חברות ביטוח.

 

הצגת המאפיניים העיקריים של מערכות המידע בשירותי הבריאות דגש על מורכבות מערכת שירותי הבריאות, מורכבות תהליכי העבודה, כלי המידע הבסיסיים לשימוש הצוות המטפל כגון: התיק הרפואי, הוראות ממוחשבות, מערכות תומכות החלטה ועוד. טכנולוגית מידע והמעבר מרפואה פטרנליסטית לרפואה ממוקדת מטופל, הסכנות בגין אבטחת מידע וצנעת הפרט ומנגד ההתפתחות העצומה של הרפואה הדיגיטלית והאינטרנט של חפצים והשפעתם על יחסי מטפל מטופל ועל שירותי הבריאות בכללותם.

 

התמודדות עם דילמות אתיות העומדות על סדר יומן של מערכות בריאות בארץ ובעולם. מורכבותן של מערכות בריאות בעולם המערבי מעוררת סוגיות אתיות המצריכות התמודדות יומיומית. קורס זה מבקש לעורר דיון במגוון דילמות אתיות בהן נתקלות מערכת בריאות בארץ ובעולם. הדיונים יתקיימו בראייה ביקורתית, תוך בחינת מגוון פתרונות אפשריים על יתרונותיהם וחסרונותיהם השונים.

 

הבנת התהליך המדעי ועקרונותיו. הבנת מחקרים במדעי החברה. יכולת תכנון וביצוע מחקר במדעי החברה. כתיבת דוח מחקר מדעי.

 

לספק מידע שימושי וכלים ניהוליים להתמודדות עם אסונות ואירועים רב נפגעים הצגת ההבדלים בין אירועים רבי נפגעים לאסונות המוניים. פירוט ההיערכות, הניהול והתפעול בדרגים השונים, בשלב טרום בית החולים ובבית החולים. נעסוק בשלושת שלבי ההתמודדות – טרום אירוע (ההיערכות), שלב האירוע (ניהול וארגון) והשלב שלאחר האירוע (תחקיר, הפקת לקחים ויישומם והשיקום). שיטות להכנת הכוחות הרפואיים ובכלל להתמודדות עם מצבים מסוג זה.

 

הקורס יקנה לסטודנט ידע בסיסי במבנה מערכות הבריאות בישראל, במסגרת הקורס נלמד על מבנה ותפקוד נותני השירותים האמבולטוריים והאשפוזיים, מבנה משרד הבריאות כספק שירותים וכמתכנן ומבקר של מערכת הבריאות בישראל , הבעיות בתפקוד המערכת והכיוונים הצפויים לשינויים, ניהול כלכלי של מערכת הבריאות והישגיה בהשוואה למדינות העולם המפותחות.

מערכות הבריאות שתילמדנה יהיו של ארה”ב, לרבות הרפורמה אותה מנהיג הנשיא אובמה, קנדה ובריטניה. ינותחו בהיקף קטן יותר מערכות הבריאות בגרמניה, שוויץ ושבדיה – כדוגמה למערכות הבריאות במדינות סקנדינביה. המדדים שייבחנו יהיו בין השאר היעילות הכלכלית, שוויון, זמינות ונגישות וכן צורות המימון והתגמול של הצוות הרפואי. הצגת מודלים שונים של מערכות בריאות בעולם תוך השוואה של מבנה, תפקוד, ומימון. הקניה של יכולת להעריך את יתרונות המודלים השונים וחסרונותיהם, תוך בחינה של הרפורמות במערכות אלה וההשוואות המתבקשות למערכת הבריאות הישראלית.

 

הקנית מיומנות בקריאת טקסט אקדמי באנגלית בנושא מערכות בריאות חזרה על מיומנויות השפה כמו דקדוק בסיס תחביר ככלי להבנת הנקרא. מבנה טקסט אקדמי כולל מאמר מחקרי רכישת מונחים מתקדמים באנגלית ברפואה ומנהל מערכות בריאות.

 

בפרויקט הגמר נתמודד עם בעיות מעשיות בניהול מערכות בריאות, תוך יישום כל חומרי הלימוד והמתודולוגיות השונות אליהם נחשפנו במהלך שנות לימודיו. במסגרת פרויקט הגמר נידרש לבחור, לבחון ולנתח באופן מעמיק ארגון העוסק בניהול מערכת בריאות או לענות על שאלת מחקר הקשורה לארגון, לתפקודו, להתמודדויותיו היומיומיות וכו’. אמצעי הניתוח יכללו, בין היתר, תהליך של חשיפה והכרת הארגון כולל ביצוע וניתוח של ראיונות עם בעלי תפקידים מרכזיים בארגון, איסוף וניתוח של נתונים סטטיסטיים ואחרים על הארגון ועל הסביבה העסקית, החוקית והתרבותית שלו, ניתוח המקורות הכספיים והמודל העסקי של הארגון, זיהוי נקודות החוזקה והחולשה של הארגון ועוד.

 

היכרות עם סוגיות מרכזיות בתחום מינהל בריאות הנפש, בהתמקדות על ההשלכות הניהוליות הנגזרות מסוגיות אלה בישראל ובעולם, וכן: היכרות עם בריאות הנפש במינהל הרפואי: סיוע נפשי לעובדים ומניעת תגובות דחק; מאפיינים אישיותיים של מנהלים, עמיתים ועובדים; גורמים פסיכולוגיים להשפעה על ארגונים ועובדים. מטרות הקורס הינן קבלת מושג רחב ומעמיק בתחום ההתפתחויות שחלו בפסיכיאטריה, ובשינויים המושגיים והמבניים שנגזרו בעקבותיהן בארץ ובעולם. הקורס יקנה כלים בתחום האספקטים הנפשיים של הניהול הרפואי: הנעת עובדים וארגונים, היחס לעובדים הסובלים מבעיות נפשיות מסוגים שונים, דרכי הטיפול בבעלי מקצועות רפואיים הסובלים מבעיות נפשיות, כולל תכניות מניעה וטיפול בעובדי רפואת חירום הנמצאים בסיכון לפתח הפרעות פוסט-טראומטיות.

 

הקניית ידע מקצועי וניהולי בתחום בתי החולים במדינת ישראל. הקורס מתמקד בבתי החולים לאשפוז כללי אך מתייחס גם לבתי החולים לבריאות הנפש, למחלות ממושכות ולשיקום. נלמד על מערך בתי החולים במדינת ישראל; דפוסי השימוש בשירותי בתי חולים; ההצעות לרפורמה בתחום; האתגרים הפנימיים והחיצוניים לפניהם ניצבים בתי החולים; הממשקים עם שאר מערכת הבריאות; שיטות לתגמול ולהתחשבנות; תפיסות וכלים למדידת ביצועים ולהערכתם וכן הבנת ”כללי המשחק” כגון: תחרות, שיווק, קביעת מדיניות, סדרי עדיפויות, מאזן, שירות, תקציב, בניית תכניות עבודה; כחלק משינוי גישה והטמעת תרבות כלכלית ניהולית ועסקית מודרנית במערכות הבריאות.

 

לימוד התפתחות ההיסטורית של מקצוע משאבי אנוש בעולם מאז המהפכה התעשייתית ועד אתגרי המחר. הכרת תפקיד משאבי אנוש בארגונים ותחומי עיסוקם. סוגיות ניהול מערכות תגמול עובדים. מקצועות מערכת הבריאות הישראלית ומאפייניהם. שיטות העסקה והתגמול המקובלים של עובדים במערכת הבריאות הישראלית, הכרת המעסיקים במערכת הבריאות הישראלית. דיני ויחסי עבודה בישראל.

 

נלמד היבטים בהערכה רפואית, אפידמיולוגית, חברתית-אתית וכלכלית של טכנולוגיות רפואיות (תרופות, אביזרים ומכשירים), והשלכותיהן על קביעת מדיניות במערכות בריאות. נעסוק בסוגיות של הערכת התועלות ומנגנוני הקצאה ובלימת עלויות, קבלת החלטות ודילמות מקצועיות ואתיות. הבנת ההגדרה של טכנולוגיות רפואיות, לימוד שיטות וכלים להערכת טכנולוגיות רפואיות השגת יכולת בסיסית בהבנת השימוש בהערכת טכנולוגיות רפואיות ככלי לקבלת החלטות במערכת הבריאות.

 

הקניית עקרונות היסוד של תחום ניהול סיכונים ובטיחות הטיפול ברפואה ואופן יישומם במערכת הבריאות בישראל התייחסות לנושא ניהול סיכונים ובטיחות הטיפול ברפואה ממגוון נקודות מבט: תיאורטית, משפטית, קלינית ומעשית.

 

הכרת המערכות, העקרונות והסוגיות התיאורטיות והמעשיות בניהול לוגיסטי, תפעולי וארגוני במערכת הבריאות, נעסוק במכלול התחומים של ניהול המערכים והתהליכים התפעוליים והלוגיסטיים העיקרים הפועלים במסגרת ארגונים ומערכת הבריאות. לימוד והיכרות עם המגמות הקיימות והעתידיות בתחומי התפעול והלוגיסטיקה במערכת הבריאות.

 

העבודה הסמינריונית נועדה להקנות לסטודנטים כלים לקריאת מאמרים ועבודות מחקר בתחום מינהל מערכות הבריאות, ולניתוחם בצורה ביקורתית. הלימוד והתעמקות בנושא הנבחר, העבודה תשמש כלי לניתוח עבודת חקר ומאמרים מתחום מינהל מערכות הבריאות.

 

הקניית כלים מעשיים לניהול מרפאה, תוך התמקדות בתפקידי המנהל השונים. חשיפה למבנה מרפאה בקהילה, לבעלי התפקידים במרפאה בתחומים השונים ולתהליכים השונים המתרחשים במרפאה. נתמקד במספר נושאים עיקריים המהווים חלק מניהול מרפאה בקהילה כולל הצגת בעלי התפקידים השונים במרפאה, השימוש במערכות המידע במרפאה, תקציב מרפאה ועוד. הדגש הוא על תפקיד המנהל האדמיניסטרטיבי במרפאה הכולל קיום שגרות ניהול, בניית תוכנית עבודה, אחריות על השירות והמכירות, טיפול בלקוחות ועוד.

 

תאור המצב הקיים בישראל ובעולם בסוגיות העיקריות של קידום האיכות ברפואה. זאת, תוך הבהרת המושגים החופפים במידה מסויימת “הבטחת איכות ושיפור האיכות” לעומת “בקרה”, “אקרדיטציה” ו”ניהול סיכונים”. יילמד לעומקו החלק העוסק בתחום של חוק זכויות החולה בישראל על השלכותיו. מושגים ונוהלים הלקוחים מהתעשייה יילמדו וייבחנו. ייסקרו בעיות בהטמעת נושאי שיפור האיכות, כולל בעיות אנוש והגישה של רפואה מתגוננת/משפטית.

 

*ט.ל.ח, פרטי התוכנית עשויים להשתנות.

**רשימת הקורסים יכולה להתעדכן בהתאם לתכנית הלימודים בפתיחת השנה.

***המערכת הינה מערכת מובנית, קורסי הבחירה עשויים להיפרס אוטומטית וניתנים לשינוי לפי היצע קורסים בלבד ומס’ הקורסים הניתנים כפוף למבנה התוכנית.

**** פתיחת הקורסים מותנית במינימום נרשמים.

מתעניינים/ות בלימודים במרכז האקדמי פרס?

השאירו פרטים ונחזור אליכם/ן או חייגו עכשיו 08-3006064

או חייגו עכשיו

*סטודנטים/יות מוזמנים/ות ליצור עמנו קשר בתחנת מידע בשליחת טופס זה אני מאשר/ת קבלת מידע על ההרצאות, עדכונים, פרסומים, הטבות ותארים מהמרכז האקדמי פרס באמצעות מיילים ו/או הודעות טקסט ו/או שיחות טלפון. ניתן להסיר את פרטיך מרשימת התפוצה ו/או מרשימת הפנייה השיווקית באמצעות שיחה בכל עת.
שדות המסומנים ב* הם שדות חובה
בשליחת טופס זה אני מאשר/ת קבלת מידע על ההרצאות, עדכונים, פרסומים, הטבות ותארים מהמרכז האקדמי פרס באמצעות מיילים ו/או הודעות טקסט ו/או שיחות טלפון. ניתן להסיר את פרטיך מרשימת התפוצה ו/או מרשימת הפנייה השיווקית באמצעות שיחה בכל עת.