לשיחת חינם

תכנית הלימודים לתואר ראשון במנהל עסקים

מטרת הקורס הנה להקנות לסטודנטים מושגי יסוד וכלי ניתוח בסיסיים בכלכלה. במהלך הקורס יבחן מערך השיקולים של היחידות הכלכליות המרכיבות את הכלכלה, תחת המסגרת של כוחות הביקוש וההיצע, תוך שימת דגש על עקרונות הניתוח השולי והבנת מושגי היסוד החשובים.

מטרת הקורס הנה להקנות לסטודנטים מושגי יסוד בחשבונאות פיננסית, בהבנה והכרת הדוחות הכספיים המרכזיים: מאזן, דו”ח רווח והפסד ודו”ח על תזרים המזומנים. בקורס יושם דגש על העקרונות החשבונאיים וכן על הבנת שיטת הרישום החשבונאית דרך רישום פקודות יומן, העברת הפקודות לספר החשבונות, רישום פקודות התאמה ובניית הדוחות הכספיים.

העמקת הכלים התיאורטיים והמעשיים בחשבון דיפרנציאלי ואינטגראלי הנדרשים להבנת וניתוח בעיות ניהוליות. הקורס יתרכז באלגברה, פתרון משוואות, נגזרות וחקירת פונקציות.

 

הקורס יתמקד בסטטיסטיקה תיאורית, סולמות מדידה, אוכלוסייה, מדגם, טבלת שכיחויות, מדדי פיזור הסתברות, עצי החלטה ומשתנה מקרי.

 

פיתוח כישורים הדרושים לפענוח טקסט וכתיבת טקסט ברמה אקדמית: מתן כלים אשר יסייעו לסטודנט לזהות נושאים מרכזיים בטקסטים אקדמיים, סיכומם ושימוש במידע המצוי בהם.

 

מטרת הקורס הרחבת ההבנה לגבי מושגים מרכזיים, הקורס סוקר את תחום השיווק מנקודת מבט ניהולית. במהלך הקורס תוצג “השפה השיווקית” באמצעות סקירה של מושגי היסוד והתפיסות הבסיסיות בתחום השיווק. בקורס נדון בפעילויות השיווק השונות, נציג כלים להתמודדות עם מצבים ויעדים ששונים, ונלמד עקרונות להחלטות אסטרטגיות בשיווק.

 

הקורס נועד לפתח מסגרת התייחסות שיטתית ומעמיקה להבנת מורכבות ההתנהגות האנושית בארגונים. הקורס מתמקד במספר נושאים אשר מיצגים את המחקר של התנהגות ארגונית ברמת הפרט והקבוצה בארגון.

 

מטרת הקורס להעמיק את ידיעותיו של הסטודנט ולהקנות ידע וכלים בסיסיים בהסקה סטטיסטית ורגרסיה לינארית. הקורס מתמקד בנושאים שונים בהסקה סטטיסטית, אמידה ובדיקת השערות במבחנים פרמטריים ואי – פרמטריים, ניתוח פלט אקסל ורגרסיה לינארית.

 

הקורס מתעתד להקנות לתלמידים רקע משפטי בסיסי בתחומי משפט שונים, לצד היכרות עם מערכת המשפט, שיטת המשפט הישראלית ומערכת בתי המשפט. הקורס יכלול היכרות עם מערכת המשפט, עם שיטת המשפט הישראלית, עם מושגי יסוד משפטיים ואף היכרות בסיסית עם תחומי משפט שונים.

 

קורס זה סוקר את התהליכים השונים המשפיעים על הדרך שבה אנשים בוחרים, משתמשים ונפטרים ממוצרים שירותים או רעיונות. הבנה טובה יותר של צרכנים תאפשר פיתוח אסטרטגיות שיווקיות יעילות יותר המבוססות על תאוריות ועל ידע מחקרי נרחב.

 

מטרת הקורס הצגת ובחינת ההיבטים השונים של המימון, תוך לימוד ראשוני של כלי הניהול הפיננסי להחלטות השקעה בתנאי וודאות. הקורס יקנה ידע עם מרכיבי המימון של הפירמה והבנת מושגי יסוד בתאוריה של המימון.

 

הטכנולוגיה נמצאת איתנו בכל מקום ומשפיעה באופן ניכר על פעילויות האדם /הקהילה/החברה והארגון העסקי. עבור הארגון, שילוב של מערכות מידע וטכנולוגיה הינו תנאי בסיסי ליצירת אפקטיביות עסקית והתייעלות וזאת על מנת להתמודד עם התחרות מול מתחרים. השימוש במחשבים, תקשורת, מערכות מידע וסייבר הופך למרכיב מהותי בכל ענפי התעשייה.

 

הקורס מיועד להקנות ידע משפטי למנהלים וללמדם סוגיות משפטיות שונות המשיקות לתחום העסקי בדגש על דיני חוזים. מטרת הקורס היא ליתן בידי המנהל “ארגז כלים” לניתוח משפטי של סיטואציות עסקיות ואינטראקציות חוזיות על מנת שיוכל להתמודד עם סוגיות שונות הכרוכות בניהול שוטף של עסקים ובבניית עסקאות בצורה יעילה ומוצלחת.

 

הקורס עוסק בהיבטים שונים הקשורים למערך משאבי אנוש בארגון, כגון:
תכנון אסטרטגי של משאבי אנוש, גיוס, מיון וקליטת עובדים, הדרכה, הערכת עובדים, תמריצים ותגמולים, ויחסי עבודה. כמו כן יידונו סוגיות של הטרדה מינית בעבודה, וסיום יחסי עובד מעביד.

הקורס עוסק במושגים ובעקרונות לניתוח והבנה של מנגנוני המדיניות המאקרו כלכלית ,הקורס יעסוק בהקניית מושגי יסוד וכלי ניתוח בסיסיים בתחום המאקרו כלכלה. במסגרת הקורס יידונו נושאים מאקרו כלכליים כגון מרכיבי החשבונאות הלאומית, מאזן התשלומים והמודל הקיינסיאני- שוק המוצרים, שוק מטבע חוץ וכן שוק הכסף והאופן שבו נקבעים רמת המחירים, הריבית ושער החליפין.

הקורס הינו מבוא להכרת תחומים ועקרונות של ניהול בארגונים ומטרתו להתוודע ולבחון תיאוריות ארגוניות וגישות מרכזיות בתחום המאקרו העומדות בבסיס של תהליך ניהול אפקטיבי ויעיל.

הקורס מתמקד בהכרת המערכת החשבונאות הניהולית וההבדלים בינה לבין מערכת החשבונאות הפיננסית; הכרת שיטות תמחיר ומערכת התמחיר בעסק ככלי לקביעת עלות מוצרים ושירותים: ניתוח מידע רלוונטי ממערכת החשבונאות הניהולית לצורך קבלת החלטות ניהוליות: הכרת השימוש במערכת התמחיר למטרת בקרה ניהולית.

מטרת הקורס להקנות למשתתפים כלים לקבלת החלטות השקעה בתנאי אי-וודאות. נגדיר את המושגים אי וודאות וסיכון. נמדוד את הסיכון בעזרת פרמטרים שונים כמו סטיית תקן, שונות וביטא (מקדם סיסטמטי) ונשתמש בכלים סטטיסטיים לניתוח הסיכון ובקריטריונים לבדיקת כדאיות השקעה בתנאי אי-ודאות. נבחן את התועלת מול הסיכון והתשואה של המשקיע ונגדיר זאת בעזרת פונקציית התועלת ורמת שנאת הסיכון של המשקיעים.

מטרות קורס זה הן לחשוף את הסטודנטים למקורות ושיטות לאיסוף ועיבוד נתונים כמותיים ממקורות מידע שונים. לאפשר לסטודנטים להכיר ולהתמקצע בשימוש בתוכנת גיליון אלקטרוני לניתוח והצגת בעיות וסוגיות סטטיסטיות כגון הסקה על הפרש ממוצעים במדגמים מזווגים ובלתי תלויים, ניתוח שונות, פיתוח וחישוב מדדי קשר ורגרסיה לינארית.

מטרת הקורס היא להקנות לסטודנט ידע בסיסי על האופן בו פועלת המערכת הכלכלית במשקים תחרותיים, ולפתח כלי ניתוח באמצעותם יוכל הסטודנט לנתח מצבים שונים. הקורס יעסוק בחקר המניעים הבסיסיים של היחידות הכלכליות המרכיבות את המשק. במיוחד נדון בהסבר ההתנהגות של צרכנים ופירמות במשק תחרותי.

מטרת הקורס הינה להקנות לסטודנט כלים לשימוש במידע כמותי ואיכותי מתוך דוחותיהן הכספיים של חברות, לבצע ניתוחים פיננסיים וכן הערכות שווי לאותן חברות וזאת לצורך קבלת החלטות האם להשקיע באותן חברות.

קריאת טקסטים אקדמיים כולל טקסטים מחקריים. תרגול והעמקה של אסטרטגיות קריאה, של סוגי שאלות וסוגי טקסטים, סקירה ומחקר. היבטים לשוניים הכוללים תחביר, מגוון של תבניות ארגוניות של פסקאות ופורמט של טקסט שלם.

מטרת הקורס להקנות למשתתפים רקע ביזמות עסקית, החל משלב הרעיון עד שלב הביצוע, לתרום להבנת התהליכים הנדרשים לשם הקמה, ניהול וצמיחה של הקמת עסק חדש. הקורס יבחן את יישום ניהול היזמות תוך התמקדות על עסק חדש.

מטרת הקורס היא להציג את ההתפתחויות בכלכלת ישראל, להצביע על ההישגים ולדון בבעיות ובדרכים לפתרונן, להעריך את הפוטנציאל הכלכלי של ישראל ולזהות את הסכנות העומדות לפתחה.
בקורס נתאר את המשק הישראלי בחתך הזמן. כמו כן נתאר את האירועים הכלכליים של השנים האחרונות ונציג דוגמאות שמראות כיצד הממשלה (משרד האוצר) והבנק המרכזי פועלים ביחד ולחוד במטרה להשיג את היעדים הכלכליים של ישראל.

הקורס נועד להקנות לסטודנטים ידע, בקיאות ויכולת ניתוח מעשית ותיאורטית בסוגיות יסוד בדיני תאגידים בראי החקיקה, הרגולציה הספרות והפסיקה בתחום. הקורס מציג מושגי בסיס בדיני חברות, מנתח ומדגים עקרונות יסוד בדיני חברות ודן בפרשות מרכזיות בפסיקת בית המשפט העליון בתחום. בין יתר הסוגיות שיידונו בקורס: ממשל תאגידי, סוגי תאגידים, הקמת חברה, הרמת מסך ואחריות נושאי משרה.

לתקשורת השיווקית המשולבת תפקיד מרכזי בהצלחתו של כל מותג. קורס זה יתמקד בתמהיל התקשורת השיווקית ובתרומתו של כל אחד מהמרכיבים. במהלך הקורס ייבחנו הכלים העומדים לרשותם של מקבלי ההחלטות הן ברמה האסטרטגית והן ברמה הטקטית. מטרת הקורס היא להציג בפני הסטודנטים את הדילמות והבעיות המרכזיות בניהול התקשורת השיווקית ולהקנות לסטודנטים את “ארגז הכלים” הנדרש הלכה למעשה.

מטרת הקורס הנה הכרות והבנה של שוק ההון בישראל כולל שיטות ההנפקה והמסחר וכן הקניית כלים בסיסיים להבנה וניתוח של ניירות הערך הנסחרים בשוק הקורס מחולק לשני חלקים בסיסיים. בחלק הראשון נדון בתפקידו של שוק ההון כמנוע צמיחה חשוב ונכיר את הבורסה לניירות ערך בת”א כולל תיאור מבנה הבורסה, החברות הציבוריות והמוצרים הנסחרים בבורסה.

מטרת הקורס להקנות לסטודנטים מושגי יסוד הקשורים לאנגלית עסקית ופיתוח מיומנויות בהבנת הנקרא של טקסטים מתחומי מנהל עסקים ברמה האקדמית. קריאה אקדמית תוך דגש על אוצר מילים -סיטואציות ואינטראקציות הקשורות לתחום העסקי.

הקורס בוחן סוגיות אתיות שונות הקשורות בניהול עסקים וקבלת החלטות אתיות. הקורס מקנה יכולות חשיבה ביקורתיות ומקנה שיטות חשיבה מגוונות בתחום מחקר האתיקה.

הפרויקט יעסוק ביישום החומר והמתודולוגיה שנלמדו בתחומים השונים במהלך כל שנות הלימוד לתואר. במסגרת הפרויקט יבחנו ארגון או חברה ותוצג תכנית פעולה להשבחת ערכם. ניתוח הארגון והסביבה העסקית שבה הוא פועל, תוך יישום תיאוריות ומודלים שנלמדו במהלך התואר, וניתוח אלטרנטיבות להשבחתו בתחומים שונים כגון: שיווק, ניהול, משאבי אנוש, מימון, לוגיסטיקה ופתוח ארגוני.

6 קורסי בחירה סה”כ לשנה ג’.
לדוגמא: משא ומתן עסקי, סדנה מתקדמת בגישור, מבוא לחדשנות טכנולוגית, שיווק דיגיטלי, שיווק ברשתות חברתיות ועוד.

*ט.ל.ח, פרטי התוכנית עשויים להשתנות.

**רשימת הקורסים יכולה להתעדכן בהתאם לתכנית הלימודים בפתיחת השנה.

***המערכת הינה מערכת מובנית, קורסי הבחירה עשויים להיפרס אוטומטית וניתנים לשינוי לפי היצע קורסים בלבד ומס’ הקורסים הניתנים כפוף למבנה התוכנית.

**** פתיחת הקורסים מותנית במינימום נרשמים.

מתעניינים/ות בלימודים במרכז האקדמי פרס?

השאירו פרטים ונחזור אליכם/ן או חייגו עכשיו 08-3006064

או חייגו עכשיו

*סטודנטים/יות מוזמנים/ות ליצור עמנו קשר בתחנת מידע בשליחת טופס זה אני מאשר/ת קבלת מידע על ההרצאות, עדכונים, פרסומים, הטבות ותארים מהמרכז האקדמי פרס באמצעות מיילים ו/או הודעות טקסט ו/או שיחות טלפון. ניתן להסיר את פרטיך מרשימת התפוצה ו/או מרשימת הפנייה השיווקית באמצעות שיחה בכל עת.
שדות המסומנים ב* הם שדות חובה
בשליחת טופס זה אני מאשר/ת קבלת מידע על ההרצאות, עדכונים, פרסומים, הטבות ותארים מהמרכז האקדמי פרס באמצעות מיילים ו/או הודעות טקסט ו/או שיחות טלפון. ניתן להסיר את פרטיך מרשימת התפוצה ו/או מרשימת הפנייה השיווקית באמצעות שיחה בכל עת.