לשיחת חינם

תכנית הלימודים לתואר ראשון דו-חוגי במנהל עסקים ומערכות מידע ניהוליות

הסטודנט יכיר מושגי יסוד בתחום מערכות מידע וניהול מערכות מידע. הסטודנט ירכוש ידע וכלים בסיסיים בתחום ניהול מערכות המידע. הקורס יעסוק במגוון סוגיות בתחום תפקידם של מנהלים הכלליים ביחס למחשוב ומערכות המידע, חלוקת עבודה מול מנהלים הטכניים ומקומם של מנהלים הכלליים בפרוייקטים עתירי טכנולוגיה.

מטרת הקורס הנה להקנות לסטודנטים מושגי יסוד בחשבונאות פיננסית, בהבנה והכרת הדוחות הכספיים המרכזיים: מאזן, דו”ח רווח והפסד ודו”ח על תזרים המזומנים. בקורס יושם דגש על העקרונות החשבונאיים וכן על הבנת שיטת הרישום החשבונאית דרך רישום פקודות יומן, העברת הפקודות לספר החשבונות, רישום פקודות התאמה ובניית הדוחות הכספיים.

 

מטרת הקורס הרחבת ההבנה לגבי מושגים מרכזיים, הקורס סוקר את תחום השיווק מנקודת מבט ניהולית. במהלך הקורס תוצג “השפה השיווקית” באמצעות סקירה של מושגי היסוד והתפיסות הבסיסיות בתחום השיווק. בקורס נדון בפעילויות השיווק השונות, נציג כלים להתמודדות עם מצבים ויעדים ששונים, ונלמד עקרונות להחלטות אסטרטגיות בשיווק.

ארגונים שונים, מובדלים במאפיינים ייחודיים כמו אופי הארגון, מבנה הארגון, מטרתו, סגנון הניהול שבו ועוד. הכרת הספרות המחקרית בתחום ההתנהגות הארגונית תקנה ללומדים בקורס ידע תיאורטי ויישומי, בהבנת ההתנהגות האנושית בארגונים ודרכי הפעילות של המערכות הארגוניות השונות. דרך סקירת תיאוריות ארגוניות (מאקרו ומיקרו) נתייחס לשלוש רמות (הארגון, הקבוצה והפרט) והשפעתן על תפקוד הארגון ועל תהליכי הניהול בו.

הכרות עם מדעי המחשב ועקרונות בסיסיים של שפות התכנות. הסטודנטים ילמדו להשתמש בשפת פייתון ויכירו את המבנים הבסיסיים של השפה, לרבות הגדרת משתנים, הגדרת מבני בקרה (תנאים, לולאות), חלוקת התכנית לפונקציות, ורקורסיה. כמו כן יילמדו בקורס רשימות, קבוצות ומילונים, כמו גם שימוש בקבצים וניהול שגיאות. הקורס יעסוק בפתרון בעיות מסוגים שונים באמצעות תכנות, והסטודנטים ילמדו כיצד לתכנן את הפתרון באמצעות אלגוריתם ולממש אותו בשפת התכנות הנלמדת.

 

מטרת הקורס הנה להקנות לסטודנטים מושגי יסוד וכלי ניתוח בסיסיים בכלכלה. במהלך הקורס יבחן מערך השיקולים של היחידות הכלכליות המרכיבות את הכלכלה, תחת המסגרת של כוחות הביקוש וההיצע, תוך שימת דגש על עקרונות הניתוח השולי והבנת מושגי היסוד החשובים.

 

הקניית מושגי יסוד בסטטיסטיקה ורכישת כלים כמותיים המסייעים בקבלת החלטות ופתרון בעיות עסקיות וניהוליות.

 

הענקת ידע בסיסי והכרות עם פיתוח תוכנה עפ”י עקרונות Object-Oriented בשפת התכנות Java. הקורס יציג את תחביר השפה, ואת עקרונות המימוש של מחלקות, אובייקטים, מתודות ומשתנים. כמו כן יעסוק הקורס בתורשה וממשקים, מערכים, חריגות, קלט פלט ומחלקות ספריה, וכן בנושאים מתקדמים של ממשק משתמש גרפי ותכנות מקבילי. הסטודנטים יתנסו בסביבת פיתוח מודרנית לכתיבת תכניות, הידור וניפוי שגיאות.

 

בסיום הקורס הסטודנט יכיר את המבנה, אופן הפעולה והאלגוריתמים במימוש מערכת תקשורת מחשבים, וכן את הפרוטוקולים הנפוצים בתקשורת נתונים. יושם דגש על מודל השכבות ויישומן ברשתות נפוצות כמו רשת Ethernet וכן הצגת עקרונות הפעולה הבסיסית של רשת האינטרנט, לרבות פרוטוקולי TCP/IP ו-UDP/IP ו-HTTP כמו גם עקרונות של רשתות אלחוטיות. בקורס לומדים גם יסודות של תכנות Sockets בשפת פייתון.

 

פיתוח כישורים הדרושים לפענוח טקסט וכתיבת טקסט ברמה אקדמית: מתן כלים אשר יסייעו לסטודנט לזהות נושאים מרכזיים בטקסטים אקדמיים, סיכומם ושימוש במידע המצוי בהם.

 

הקורס עוסק בהיבטים שונים הקשורים למערך משאבי אנוש בארגון, כגון:
תכנון אסטרטגי של משאבי אנוש, גיוס, מיון וקליטת עובדים, הדרכה, הערכת עובדים, תמריצים ותגמולים, ויחסי עבודה. כמו כן יידונו סוגיות של הטרדה מינית בעבודה, וסיום יחסי עובד מעביד.

הקורס הינו מבוא להכרת תחומים ועקרונות של ניהול בארגונים ומטרתו להתוודע ולבחון תיאוריות ארגוניות וגישות מרכזיות בתחום המאקרו העומדות בבסיס של תהליך ניהול אפקטיבי ויעיל.

 

מטרת הקורס הצגת ובחינת ההיבטים השונים של המימון, תוך לימוד ראשוני של כלי הניהול הפיננסי להחלטות השקעה בתנאי וודאות. הקורס יקנה ידע עם מרכיבי המימון של הפירמה והבנת מושגי יסוד בתאוריה של המימון.

 

הקורס מתעתד להקנות לתלמידים רקע משפטי בסיסי בתחומי משפט שונים, לצד היכרות עם מערכת המשפט, שיטת המשפט הישראלית ומערכת בתי המשפט. הקורס יכלול היכרות עם מערכת המשפט, עם שיטת המשפט הישראלית, עם מושגי יסוד משפטיים ואף היכרות בסיסית עם תחומי משפט שונים.

 

הקורס עוסק במושגים ובעקרונות לניתוח והבנה של מנגנוני המדיניות המאקרו כלכלית, הקורס יעסוק בהקניית מושגי יסוד וכלי ניתוח בסיסיים בתחום המאקרו כלכלה. במסגרת הקורס יידונו נושאים מאקרו כלכליים כגון מרכיבי החשבונאות הלאומית, מאזן התשלומים והמודל הקיינסיאני- שוק המוצרים, שוק מטבע חוץ וכן שוק הכסף והאופן שבו נקבעים רמת המחירים, הריבית ושער החליפין.

 

הקורס בוחן סוגיות אתיות שונות הקשורות בניהול עסקים וקבלת החלטות אתיות. הקורס מקנה יכולות חשיבה ביקורתיות ומקנה שיטות חשיבה מגוונות בתחום מחקר האתיקה.

 

מטרת הקורס להקנות למשתתפים רקע ביזמות עסקית, החל משלב הרעיון עד שלב הביצוע, לתרום להבנת התהליכים הנדרשים לשם הקמה, ניהול וצמיחה של הקמת עסק חדש. הקורס יבחן את יישום ניהול היזמות תוך התמקדות על עסק חדש.

 

מטרות קורס זה הן לחשוף את הסטודנטים למקורות ושיטות לאיסוף ועיבוד נתונים כמותיים ממקורות מידע שונים. לאפשר לסטודנטים להכיר ולהתמקצע בשימוש בתוכנת גיליון אלקטרוני לניתוח והצגת בעיות וסוגיות סטטיסטיות כגון הסקה על הפרש ממוצעים במדגמים מזווגים ובלתי תלויים, ניתוח שונות, פיתוח וחישוב מדדי קשר ורגרסיה לינארית.

 

הקורס עוסק בנושאים הבאים: (1) עקרונות וטכנולוגיה של מערכות מסדי נתונים: הסביבה ותהליכי הפיתוח (2) תכנון מסדי נתונים טבלאיים באמצעות מודלים סמנטיים כולל נרמול (3) שפת SQL ליצירת סכמה טבלאית, עדכון נתונים (4) כתיבת שאילתות בשפת SQL – שאילתות פשוטות, שאילתות צירוף, שאילתות מקובצות, ושאילתות מקוננות תלויות ובלתי תלויות (5) מזניקים, פרוצדורות ושילוב מסד הנתונים בשפת התכנות (6) תכנון פיסי של מסדי נתונים ושימוש באינדקסים.
בקורס ייעשה שימוש בתוכנת Microsoft SQL Server לצורך הקמת מסד נתונים ותרגול נושאי הלימוד. הסטודנטים יתנסו בתרגילי בית תיאורטיים ומעשיים.

הקורס עוסק בנושאים הבאים: (1) אלגוריתמיקה ומבוא ליעילות חישובית ומדידתה (2) סקירת מבני נתונים לינארים – מחסנית, תור, רשימות מקושרות, (3) אלגוריתמים רקורסיביים ועצים – עץ חיפוש בינארי, עצים מאוזנים וערמות. (4) אלגוריתמים למיון – בועות, בחירה, הכנסה, מיזוג, מהיר, ערימה וספירה מוקד הקורס הוא הבנת הסיבות להבדלים בין מבני נתונים שונים ויתרונותיהם היחסיים. הקורס יכלול מעבדות תרגול בהן יתרגלו הסטודנטים את הפיתוח והשימוש במבני הנתונים והאלגוריתמים בשפת התכנות Java. הסטודנטים יתנסו בתרגילים תיאורטיים ותכנותיים.

 

מטרת הקורס הינה להקנות לסטודנט כלים לשימוש במידע כמותי ואיכותי מתוך דוחותיהן הכספיים של חברות, לבצע ניתוחים פיננסיים וכן הערכות שווי לאותן חברות וזאת לצורך קבלת החלטות האם להשקיע באותן חברות.

 

*ט.ל.ח, פרטי התוכנית עשויים להשתנות.

**רשימת הקורסים יכולה להתעדכן בהתאם לתכנית הלימודים בפתיחת השנה.

***המערכת הינה מערכת מובנית, קורסי הבחירה עשויים להיפרס אוטומטית וניתנים לשינוי לפי היצע קורסים בלבד ומס’ הקורסים הניתנים כפוף למבנה התוכנית.

**** פתיחת הקורסים מותנית במינימום נרשמים.

מתעניינים/ות בלימודים במרכז האקדמי פרס?

השאירו פרטים ונחזור אליכם/ן או חייגו עכשיו 08-3006064

או חייגו עכשיו

*סטודנטים/יות מוזמנים/ות ליצור עמנו קשר בתחנת מידע בשליחת טופס זה אני מאשר/ת קבלת מידע על ההרצאות, עדכונים, פרסומים, הטבות ותארים מהמרכז האקדמי פרס באמצעות מיילים ו/או הודעות טקסט ו/או שיחות טלפון. ניתן להסיר את פרטיך מרשימת התפוצה ו/או מרשימת הפנייה השיווקית באמצעות שיחה בכל עת.
שדות המסומנים ב* הם שדות חובה
בשליחת טופס זה אני מאשר/ת קבלת מידע על ההרצאות, עדכונים, פרסומים, הטבות ותארים מהמרכז האקדמי פרס באמצעות מיילים ו/או הודעות טקסט ו/או שיחות טלפון. ניתן להסיר את פרטיך מרשימת התפוצה ו/או מרשימת הפנייה השיווקית באמצעות שיחה בכל עת.