Master in Business Administration

A graduate degree in Business Administration is a prestigious degree comprising a milestone in any management career. Acquiring an MBA at the Peres Academic Center will prepare you for senior managerial positions while improving your strategic competencies in business administration.

The program aims to impart in-depth knowledge in various managerial fields, while developing the ability to cope with various managerial challenges. The Peres Academic Center curriculum places an emphasis on preparing the students for the current reality of the business world while promoting the understanding that informed management requires a theoretical understanding of various managerial fields as well as applied skills and tools.

Program graduates can fill managerial positions in any organization or company, with a strong proficiency in business language, an understanding of various issues of organizational operations and the ability to cope with the complex professional challenges in all areas of business.

New! The “Doctoral Outline” Program is a unique program involving close accompaniment and guidance from leading universities, all the way to the third degree.

Why study business administration at the Peres Academic Center?

Training for senior management positions

Plus Degree

Clear advantage in the labor market

“Plus Degree” is a unique academic program that provides advanced diploma studies together with degree studies - for a clear advantage in the labor market.

All programs

Graduate Degree in Business Administration - Curriculum

The Peres Academic Center MBA program was formulated upon an understanding of the global changes and trends, introducing the tools, skills and expertise required for success in the labor market.
The curriculum includes basic and elective courses in various areas of business and management:

Required courses | Marketing Management, Data Based Management, Advanced Strategic Management, Financing, Organizational Behavior, Business Law, Financial Statement Analysis, Ethics and Corporate Responsibility, etc.

Electives in various fields:

Marketing

Media and Community Management, New Product Development, Consumer Psychology and more.

Financing

Securities Analysis, Financial and Economic Risk Management, Options and Future Contracts, Bitcoin and Blockchain: Financial Business Revolution.

Entrepreneurship

Initiatives and growth, thinking outside of the box without getting out of it: Psychology of Entrepreneurship, Innovation in Israel, Developing and Managing Small and Medium Businesses, and more.

Managing the Human Resource

Positive Psychology in Management, Learning and Training in Organizations, Team Management, Employee Evaluation and Reward Management, Strategic Human Resource Management and more.

הקורס בוחן סוגיות אתיות שונות הקשורות לאופיה הדמוקרטי של מדינת ישראל בדגש על פן העסקי. בתוך כך, מגדיר הקורס את אופיו המיוחד של המרחב הציבורי במדינת ישראל. הקורס מקנה יכולות חשיבה ביקורתיות ומקנה שיטות חשיבה מגוונות בתחום מחקר האתיקה.  חשיפת לדילמות האתיות המרכזיות בתחום העסקי בכלל ובמגזר  הציבורי והפרטי בפרט, תוך הכרת קודים אתיים שאומצו בארץ ובעולם. הבנה טובה של הדילמות האתיות היכרות עם תורות פילוסופיות שונות המתייחסות לעקרונות היסוד המרכזיים של הנושא המטופל.

הקורס סוקר את תחום השיווק מנקודת מבט ניהולית, הן מההיבט התיאורטי והן היישומי. תחום מדעי העושה שימוש במסגרת אנאליטית קפדנית ומנומקת לצורך יצירת ערך לצרכנים. העמקת יכולת הניתוח של בעיות שיווקיות והקניית כלים לקבלת ההחלטות השיווקיות כמנהלים בתחום. חלק 1: הקדמה – תהליך הניהול האסטרטגי-שיווקי חלק 2: פיתוח אסטרטגיות שיווקיות חלק 3: התמהיל השיווקי

הקורס מקנה ידע עם מרכיבי המימון של הפירמה והבנת מושגי יסוד בתאוריה של המימון. נעסוק במטרת הפירמה, פונקצית המימון, מושגי הערך והזמן, חישובי ערך נוכחי  וערך עתידי, חישובי ריבית ותשואה, גורם האינפלציה, שיטות לחישובי כדאיות השקעות ויישומן, בניית תזרים מזומנים, שיקולי מס והשפעתם על כדאיות ההשקעות, נושאים נבחרים – החלפת ציוד, אג”ח/מק”מ. הסטודנטים ירכשו ויפתחו מיומנויות בפתרון בעיות מימוניות, הצגת ובחינת ההיבטים השונים של המימון תוך לימוד כלי ניהול  פיננסי להחלטות השקעה בתנאי וודאות.

הקורס עוסק בפיתוח מסגרת התייחסות שיטתית ומעמיקה להבנת מורכבות המערכת הארגונית וההתנהגות האנושית בארגונים. הבנה זו תסייע בשיפור יכולת הניהול של ארגונים ואנשים בהם. נתמקד במספר נושאים אשר מיצגים את המחקר של התנהגות ארגונית ברמת הפרט הקבוצה והארגון. נתמקד באנשים – עובדים ומנהלים – המרכיבים את הארגון ומכוון להקניית ידע, תיאוריות ומושגים מרכזיים המעורבים בניהול אפקטיבי של יחידים וקבוצות בארגונים. האופן בו אישיותו של הפרט, תפיסתו, מניעיו, עמדותיו ויחסיו עם הזולת מעצבים את התנהגותו ותפקודו בארגון.

סדרת מפגשים מבואיים במשפט, שמטרתם להציג בפני הסטודנטים תחומים משפטיים שונים להם נדרשים מנהלים בעבודתם בפירמה. ילמדו פרקים רלוונטיים בדיני החוזים, הקניין, דיני המס, דיני עבודה ורגולציה על פירמות. הצגת הדיספלינה המשפטית לסטודנטים המכשירים עצמם לתפקידי מנהלים.

הקניית מושגים וכלים בתחומי היזמות והאסטרטגיה העסקית. הקניית רקע בתחום היזמות והאסטרטגיה העסקית והבנת התהליכים הכרוכים בהן. הצגת  תהליך התכנון האסטרטגי ואת הגורמים בהם יש להתחשב בעת ביצועו. נעסוק, בסביבה החיצונית והפנימית, באסטרטגיות העסקיות השונות, בתחרות ענפית, באסטרטגיות התקפיות והגנתיות, במיזוגים ורכישות ובשיתופי פעולה אסטרטגיים. זאת, עבור יוזמות עסקיות חדשות ועבור עסקים קיימים.

הקניית ידע בשיטות העיקריות למחקר ובכלל זה, שיטות מחקר כמותיות ואיכותניות הנהוגות במדעי ההתנהגות בכלל ובמדעי הניהול בפרט. פיתוח מיומנויות מעשיות בבניה, פיתוח, יישום טכניקות וכלי מדידה ופיתוח יכולת להערכה ביקורתית של מחקרים וממצאיהם. הקורס מספק למשתתפים את הכלים הנדרשים הן לצורך הבנה והערכה ביקורתית של מחקרים והן לצורך ביצוע מחקרים באופן עצמאי. הנושאים מסודרים לפי ההיגיון של השיטה המדעית והשלמות תיבנה בהדרגה נדבך על גבי נדבך.  עקרונות הגישה המדעית, המשגה ומדידה, כלי המחקר ואיכותם, דגימה, מערכי מחקר, הטיות אפשריות במחקר וסוגיות של אתיקה במחקר החברתי.

מטרת הקורס היא הקניית כלים בסיסיים לניתוח והבנת הדוחות הכספיים של פירמות עסקיות תוך הדגשת השינויים שחלו בעידן ה IFRS-בישראל מנקודת ראות של בעלי עניין שונים כגון בעלי המניות, משקיעים פוטנציאליים, נותני אשראי, ספקים ועוד. כמו כן יוצג מבוא להערכת שווי חברות, מודלים לחיזוי קשיים, אמידת סיכון ועוד.

הקורס נועד לפתח מסגרת יחסית שיטתית ומעמיקה להבנת מורכבותן של מערכות ארגוניות ויחסי הגומלין שלהן עם הסביבה. הבנה זו תוכל לסייע בשיפור יכולת הניהול של ארגונים אלו ובכך תתרום לאפקטיביות שלהם. הפרספקטיבה העיקרית בקורס היא המערכת הארגונית הכוללת וסביבתה. נעסוק ברקע של ארגונים עסקיים ואחרים כמערכות פתוחות ומורכבות המהוות נדבך מרכזי בחיים המודרניים. במסגרת הקורס נסקור את התפתחות הגישות התיאורטיות המרכזיות המשמשות להבנת ארגונים, ננתח את מרכיבי הסביבה הארגונית וקשרי הגומלין שלהם עם הפעילות הארגונית ונדון בהיבטים שונים של תהליכים ארגוניים.

הקנית כלים מעשיים לניתוח מצבן של חברות על בסיס ניתוח מאקרו כלכלי, ניתוח ענפי,  ניתוח נתונים כספיים (מתוך הדו”חות הפיננסים) ומידע הרלבנטי לפעילות הפירמה. העמקת הידע והתנסות בניתוח חברות תעשיתיות שתתבסס על הדוחות הכספיים של החברות, על תשקיפים ועל אינפורמציה אחרת שהובאה לידיעת הציבור

הקורס עוסק במגוון סוגיות העומדות בפני יחידת מערכות מידע והמשתמשים בארגון המודרני הכרת מושגי יסוד בתחום מערכות מידע,הענקת ידע וכלים בסיסיים בתחום מערכות מידע מודרניות.

*EOE. The details of the program are subject to change.
**The list of courses may be updated in accordance with the curriculum at the start of the year.
***This is a structured system; optional courses are liable to be dispersed automatically and subject to change
based on available offerings only. The number of available courses is subject to the structure of the program.
****Courses will be opened subject to a minimum number of registered participants.

BRAND NEW! International Management Program

  • Many management roles in the business environment today require an in-depth understanding of global management strategies.
  • The International Management Program imparts the knowledge, skills, and tools required to effectively work with a variety of roles, from an international systemic perspective.

The program includes two elective courses:

  • "Global Management Strategies with an Emphasis on Luxury Brands": This course will present the challenges of international management, as well as management strategies in a globalized and dynamic world and tools for international management. As part of this course, special emphasis will be placed on the international management of luxury brands, while presenting the world of premium brands in various fields and presenting their defining moments.
  • "Philosophical and Practical Approaches for Business in Modern China": This course deals with business management in and with China, given the great importance of China in international trade and China's unique culture. The course deals with various aspects related to business management in China: building a business plan, economic reforms in China, cultural aspects in business management in China, procurement in China and more.

Registration and admission

Applicants that meet the following requirements will be accepted into the programme:

Holders of a bachelor’s degree from an institution of higher education, recognised by the Council for Higher Education.

Holders of certain bachelor’s degrees shall be required to take supplementary courses in the following subjects as a prerequisite: Statistics, Business Administration, Mathematics, Economics, Micro Economics, Macro accounting, and Computer Applications (a three- day workshop prior to the commencement of studies, and a passing grade in the test).

 

 

  • An applicant whose bachelor’s degree grade point average exceeds or is equal to 85, shall automatically be accepted to the track.
  • An applicant whose bachelor’s degree grade point average exceeds or is equal to 75 but is less than 85, will need to present proof of participation in the GMAT test with at least 43 points in the quantitative section (with the exception of business administration, economics, engineering and science graduates, as well as a licensed lawyers or accountants, who are exempt from this exam).
  • Applicants for a Master’s degree in Business Administration are exempt from the TOEFL exam.
Read more about Registration and admission

Academic staff

לחץ למידע נוסף אודות Dr. Tali Te'eni-Harari
Dr. Tali Te'eni-Harari
Head of Department
לחץ למידע נוסף אודות Dr. Rami Rashkovits
Dr. Rami Rashkovits
לחץ למידע נוסף אודות Dr. Atalya Tuval
Dr. Atalya Tuval
לחץ למידע נוסף אודות Adi Itzkin
Adi Itzkin
לחץ למידע נוסף אודות Yossi Bar Nahum
Yossi Bar Nahum
לחץ למידע נוסף אודות Dr. Anat Toder Alon
Dr. Anat Toder Alon
לחץ למידע נוסף אודות Dr. Anat Geifman-Broder
Dr. Anat Geifman-Broder
לחץ למידע נוסף אודות Daniel Jakovson, CPA (Isr.)
Daniel Jakovson, CPA (Isr.)
לחץ למידע נוסף אודות Shay Tsaban, CPA (Isr.), MBA
Shay Tsaban, CPA (Isr.), MBA
לחץ למידע נוסף אודות Dr. Tomer Schmidt-Barad
Dr. Tomer Schmidt-Barad
לחץ למידע נוסף אודות Erez Meltzer
Erez Meltzer
לחץ למידע נוסף אודות Shai Daniely C.P.A
Shai Daniely C.P.A
לחץ למידע נוסף אודות Lev Simha, cpa., adv.
Lev Simha, cpa., adv.
לחץ למידע נוסף אודות Arnon Zilberman
Arnon Zilberman
לחץ למידע נוסף אודות Zehava Galon
Zehava Galon
לחץ למידע נוסף אודות Dr. Limor Sagi
Dr. Limor Sagi
לחץ למידע נוסף אודות Dr. Nadav Arviv
Dr. Nadav Arviv
לחץ למידע נוסף אודות Dr. Lior Gal
Dr. Lior Gal
לחץ למידע נוסף אודות Dr. Haim Gabbay
Dr. Haim Gabbay
לחץ למידע נוסף אודות Dr. Oranit Davidson-Begerano
Dr. Oranit Davidson-Begerano
לחץ למידע נוסף אודות Dr. Oren Dayan
Dr. Oren Dayan
לחץ למידע נוסף אודות Dr. Hila Tahar
Dr. Hila Tahar
לחץ למידע נוסף אודות Dr. Ron Shavit
Dr. Ron Shavit
לחץ למידע נוסף אודות Dr. Yaniv Goldberg
Dr. Yaniv Goldberg
לחץ למידע נוסף אודות Dr. Shaul Sharf
Dr. Shaul Sharf
לחץ למידע נוסף אודות Prof. Amos Drori
Prof. Amos Drori
לחץ למידע נוסף אודות Dr. Nirit Toshav-Eichner
Dr. Nirit Toshav-Eichner
לחץ למידע נוסף אודות Dr. Shavit Laski
Dr. Shavit Laski
לחץ למידע נוסף אודות Prof. Elli Kraizberg
Prof. Elli Kraizberg
לחץ למידע נוסף אודות Dr. Galit Avidar
Dr. Galit Avidar
לחץ למידע נוסף אודות Dr. Ofer Atad
Dr. Ofer Atad
לחץ למידע נוסף אודות Dr. Ronen Harel
Dr. Ronen Harel
לחץ למידע נוסף אודות Dr. Amos Baranes, CPA
Dr. Amos Baranes, CPA
לחץ למידע נוסף אודות Dr. Ezolda Schreiber
Dr. Ezolda Schreiber
לחץ למידע נוסף אודות Dr. Lily Chernyak-Hai
Dr. Lily Chernyak-Hai

Free Call Sign up Now!