Free Call

Undergraduate degree in Human Resources Management [B.A] Curriculum

במסגרת הקורס נלמד מושגי יסוד מרכזיים בתחום ניהול משאבי אנוש, ותיאוריות מרכזיות. נלמד על הקשר בין ניהול משאבי אנוש לבין הניהול העסקי-ארגוני ועל התפתחות ניהול משאבי האנוש על ציר הזמן וציר התרבויות.

בקורס נעסוק באנשים, צוותים וארגונים והאינטראקציה ביניהם. נתמקד בשתי רמות – רמת הפרט ורמת הקבוצה. במסגרת רמת הפרט נעסוק בתפיסות ועמדות, מחויבות ושביעות רצון והנעת עובדים. ברמת הקבוצה נעסוק בצוותי עבודה, תקשורת ומנהיגות.

הקורס נועד להקנות לסטודנטים ידע בסיסי בסטטיסטיקה תיאורית ובהסקה סטטיסטית. במסגרת הקורס הסטודנטים יכירו כלים מגוונים לעיבוד וניתוח נתונים כמותיים, ירכשו מיומנויות לקריאה, פירוש והצגה של נתונים סטטיסטיים ומיומנויות לשימוש בכלים סטטיסטיים לקבלת החלטות ניהוליות ועסקיות.

מטרת הקורס הנה ליצור הבנה מעמיקה של תפקידי המנהל (הכללי והמקצועי, וספציפית מנהל משאבי אנוש) והאתגרים העומדים בפניו כיום, להקנות ידע ולהתנסות בכלים עדכניים לניהול עצמי ושל העובדים, זאת במטרה להתמודד ביעילות עם אתגרי הניהול בסביבה תחרותית ולהצליח בתפקידיהם המגוונים.

הקורס עוסק בשימושי מידע חשבונאי ומידע מימוני אשר נוגעים למצבה הכספי והפיננסי של החברות והעסקים השונים וגם בתהליכי קבלת החלטות השקעה וזאת במטרה להעלות את ערך הפירמה. הקורס מגדיר את העקרונות החשבונאיים, את הדוחות הכספיים ואופן הכנתם, את האופן שבו מתבצע ניתוח דוחות כספיים ברמה הבסיסית ביותר, וכן מושגי היסוד במימון, כולל סוגי ריבית נומינלית, אפקטיבית וריאלית, מקדמי היוון וקבלת החלטות השקעה בחברות. הקורס יקנה ידע בסיסי במושגי יסוד במימון וחשבונאות פיננסית.

בקורס זה נעמיק את עיסוקנו בהבנת ההתנהגות הארגונית ונתמקד בשתי רמות ניתוח: רמת הארגון כמערכת פתוחה כוללת ורמת הסביבה. ברמת הארגון נעסוק במהות התופעה הארגונית ובתכונותיהם של ארגונים, במבנים ארגוניים ובהתפתחות ארגונים, סוגי ארגונים, נדון בגורמים המשפיעים על הצלחה וכישלון של ארגונים, ובתרבות ארגונית. ברמת הסביבה נעסוק במאפייני הסביבה המשפיעים על פעילות של ארגון, ובתיאוריות מרכזיות רלוונטיות.

במסגרת הקורס נלמד את עקרונות השיח האקדמי – פיתוח כישורים הדרושים לפענוח טקסט אקדמי ולכתיבת טקסט ברמה אקדמית. הקורס יקנה לסטודנט כלים אשר יסייעו לו לזהות נושאים מרכזיים בטקסטים אקדמיים, סיכומם ושימוש במידע המצוי בהם. ויסייע להם בבחירת נושא לכתיבת עבודה, חיפוש מידע רלוונטי, מיזוג מידע ועריכתו.

קורס מבוא זה עוסק במושגים, כלים, מודלים ותיאוריות של תורת הכלכלה ברמת המיקרו והמאקרו. יחודו של הקורס הוא בדגש על היישומים של החומר הנלמד בניהול משאבי אנוש.

הקורס יקנה לסטודנטים ידע תיאורטי ומעשי בניהול שיטות וכלים לניתוח עיסוקים, לגיוס, למיון עובדים, לתהליך אוריינטציה וכן להערכה ובקרה של תהליכים אלה. במהלך הקורס הסטודנטים יתרגלו שיטות גיוס וכלי מיון העומדים כיום לרשות ארגונים. בסיומו של הקורס יהיו לסטודנטים כישורים להגדיר תפקידים לצרכי גיוס להפעיל מערכת מיון בכלל זה לראיין מגויסים חדשים, להשתמש בהמלצה תקיפה לנתח ולהבין דוחות מיון שונים.

הקורס יחשוף את הסטודנטים לחשיבות של התקשורת הפנים ארגונית על כל רבדיה. ייבחנו ערוצי התקשורת העומדים לרשותו של הארגון (פורמלית, בלתי פורמלית, מילולית, בלתי מילולית), הפרעות בתקשורת הארגונית והדרך להפחיתן. כמו כן נדון בחשיבותו של קיום סקר תקשורת ארגונית (ככלי אבחון) לצורך גיבוש מערכת תקשורת אפקטיבית לארגון.

הקורס מתמקד בפיתוח מסגרת פסיכו-סוציולוגית הבוחנת פרטים וארגונים לאור הדינמיקה של התפתחות קריירות. הקורס יתנהל בשתי רמות הקשורות זו לזו הפרט והארגון. מבחינת הפרט נדון במודלים של התפתחות קריירה, בחירת קריירה, שלבים בקריירה והצלחה בקריירה. מבחינת הארגון נבחן מודלים ומנגנונים של תכנון צרכים, ניידות ארגונית, קידום ופיתוח של עובדים בארגון. החלק האחרון של הקורס יוקדש לרכישת כלים פרקטיים בתכנון וניהול קריירות ארגוניות בשני נדבכים אלו.

מטרת הקורס הינה להקנות לסטודנטים את היסוד למערכת דיני העבודה ויחסי העבודה בישראל; הרציונל ומטרת דיני העבודה; הערכאות השיפוטיות; חוקי המגן; יחסי עובד-מעביד, התהוותם, המשכם וסיומם; מערכת יחסי העבודה הקיבוציים- השחקנים המרכזיים, זכות ההתארגנות, הסכמים קיבוציים, הסדרים קיבוציים, צווי הרחבה, שביתות. בקורס זה יוקנו ידע וכלים מעשיים לכל מי שמתעתד לעסוק בניהול משאבי אנוש, ניהול והעסקת עובדים ובתחומים המשיקים לאלה.

במסגרת הקורס הסטודנט ייחשף לדילמות האתיות המרכזיות בתחום, תוך הכרת קודים אתיים שאומצו בארץ ובעולם, תורות פילוסופיות שונות המתייחסות לעקרונות היסוד המרכזיים של הנושא המטופל. הקורס בוחן סוגיות אתיות שונות הקשורות בניהול עסקים וקבלת החלטות אתיות. הקורס מקנה יכולות חשיבה ביקורתיות ומקנה שיטות חשיבה מגוונות בתחום מחקר האתיקה.

הקורס יקנה לסטודנטים רקע משפטי בסיסי בתחומי משפט שונים, לצד היכרות עם מערכת המשפט, שיטת המשפט הישראלית ומערכת בתי המשפט. הקורס יכלול היכרות עם מערכת המשפט, עם שיטת המשפט הישראלית, עם מושגי יסוד משפטיים ואף היכרות בסיסית עם תחומי משפט שונים.

הקורס סוקר את תחום השיווק מנקודת מבט ניהולית. במהלך הקורס תוצג “השפה השיווקית” באמצעות סקירה של מושגי היסוד והתפיסות הבסיסיות בתחום השיווק. בקורס נדון בפעילויות השיווק השונות, נציג כלים להתמודדות עם מצבים ויעדים שיווקיים שונים, ונלמד עקרונות להחלטות אסטרטגיות בשיווק. הידע והתנסויות בקורס מיועדים לסייע לסטודנטים להבין כיצד החלטות שיווקיות שהתקבלו ויושמו בקפידה עשויות להביא כל ארגון לביצועים מוצלחים יותר.

הקורס יקנה ללומדים ידע לגבי תהליכי פיתוח צוות, פיתוח מודעות ליכולות והתפקידים של המשתתפים בקורס כחברים וכמנהיגים של צוותים, פיתוח יכולות אבחון וניתוח של דפוסי התנהגות במסגרת צוותים ויישום פיתוח עבודת צוות אפקטיבית.

מטרת הקורס לחשוף את הסטודנטים הן להיבטים התיאורטיים והן להיבטים המעשיים הקשורים בפיתוח והדרכת ההון האנושי בארגונים. בקורס זה יובהרו המיקום והחשיבות של פיתוח משאבי אנוש בתוך שדה העשייה של גוף משאבי אנוש ויידונו תיאוריות למידה מרכזיות המהוות בסיס לפיתוח ההון האנושי בארגון.

מטרת הקורס הנה להקנות לסטודנטים ידע תיאורטי וכלים שיאפשרו להם לתכנן, לבצע ולקרוא באופן ביקורתי מחקר אמפירי על שלביו השונים. הקורס יציג שיטות וכלים מחקריים מגוונים המקובלים במנהל עסקים. כמו כן, ירכשו הסטודנטים מיומנויות חיפוש מקורות מידע רלוונטיים ויתרגלו את כללי הכתיבה האקדמית.

מטרת הקורס היא לתת למנהלי משאבי אנוש ולמקבלי החלטות ידע תיאורטי ומעשי רחב ולהעניק להם כלים לניתוח מצבי החלטה שלהם עצמם כמו גם של הסובבים אותם: קולגות, עובדים, לקוחות וכו’. הקורס ילווה בדוגמאות מן העולם העסקי/ניהולי.

הקורס יעסוק בקשר זה באופן מעמיק ויסקור מגוון תחומים המקשרים בין שני עולמות תוכן אלו. ידונו נושאים הקשורים בהבדלים בינאישיים , ויסות עצמי של מאמצים בעבודה, עמדות כמו שביעות רצון, אמון ומחוברות (engagement והשפעתם על תפקוד העובד), תבחן משמעות התאמת עובד לתפקיד וארגון וההשלכות של התאמות אלה. מתוך הכרה כי סביבת העבודה במאה ה 21 מאופיינת בלחץ ובסכנת שחיקה, יבחנו הגורמים והתסמינים של לחץ בעבודה וכן פיתוח ודרכי התמודדות. בקורס ינתן דגש לגורמי לחץ ייחודיים כמו קונפליקט חיים – עבודה, התמכרות לעבודה (וורקוהוליזם).

קורס זה עוסק באופן שיטתי בתהליך הערכת העובדים בתוך הארגון משלב תרגום מטרות הארגון למדדים, איסוף הנתונים, בניית כלי הערכה, כתיבת חוות דעת, מתן משוב ושילוב תוצרי התהליך בתהליכים נוספים בתוך הארגון (איוש, קידום, תגמולים, הדרכה ועוד). בקורס נסקרים כיצד הארגון והעובדים יכולים להפיק תועלת בביצוע התהליך. הקורס שם דגש על גורמים היכולים לפגוע באפקטיביות התהליך ודרכי ההתמודדות עימם.

הקורס נועד לחשוף את משתתפיו למספר גישות ניהוליות המאומצות בשנים האחרונות ע”י ארגונים הן במגזר היצרני והן במגזר השירותי וזאת ע”י לימוד התשתית הקונספטואלית (ה”מה”?) ודרך היישום (ה”איך”?). הלימוד ייעשה תוך כדי הבאת דוגמאות, הקניית כלים ותרגולם בכתה. דגש מיוחד יושם על ההשלכות והמשמעויות שיש לאימוץ הגישות השונות על ניהול המשאב האנושי.

הקורס יעסוק בתורת המִנהל הציבורי ובחקר המדיניות הציבורית. נדון באסטרטגיות לקביעת מדיניות ציבורית וביישומן בקביעת מדיניות ציבורית בישראל.

בשני העשורים האחרונים התחוללה מהפכה באופן בו מתייחסים חוקרי ההתנהגות הארגונית לרגשות בעבודה. הקורס יציג מהפכה זו תוך התמקדות באינטליגנציה הרגשית. במהלך הקורס נערוך היכרות עם המודלים השונים לאינטליגנציה רגשית, כמו גם עם הדרכים למדידתה.

קורס זה יאפשר הבנה של האתגרים המרכזיים הניצבים כיום בפני מנהלי משאבי אנוש בארגונים הפועלים בסביבות תרבותיות שונות. בסיום הקורס הסטודנטים יוכלו להעריך באופן ביקורתי את התיאוריה והפרקטיקה בתחום משאבי אנוש בינלאומי. ברמה המעשית, יוכלו הסטודנטים לפתח מדיניות משאבי אנוש גלובלית בארגונים גלובליים בהם יעבדו וליישם שיטות, כלים ותהליכי משאבי אנוש שנלמדו במסגרת הקורס תוך התייחסות להשפעות סביבתיות (פנימיות וחיצוניות), להבדלים תרבותיים ולבעלי עניין שונים.

מטרת הקורס להקנות לסטודנטים מושגי יסוד הקשורים לאנגלית עסקית ופיתוח מיומנויות בהבנת הנקרא של טקסטים מתחומי משאבי האנוש ברמה האקדמית.

הקורס מתמקד באתגרים העומדים בפני אנשי משאבי אנוש בארגונים של ימנו וידון בקשרים שבין אסטרטגיה עסקית לאסטרטגיה של משאבי אנוש.
הקורס יציע פרקטיקות תומכות בנושא ניהול ושימור אנשים ליצירת ארגונים מובילים ולשיפור הביצועים הארגוניים שיאפשרו תגובה הולמת למטרות האסטרטגיות של הארגון.

הייעוץ הארגוני הינו נדבך חשוב בליווי של שינויים ארגוניים החל משלב התכנון דרך שלב היישום וההטמעה. מטרת הקורס לחשוף את הסטודנטים למגוון רחב של תחומי ידע הקשורים לתהליך הייעוצי ולאפשר להם היכרות עם שיטות וכלים של הייעוץ הארגוני. הקורס מקנה היכרות ראשונית עם התחום ברמה הארגונית, הצוותית והאישית. הקורס פותח בפני המשתתפים את יכולת הבחירה לאלו הרוצים לעסוק בתחום ולהתמקצע בו בעתיד.

הקורס יעסוק בתורת המִנהל הציבורי ובחקר המדיניות הציבורית. נדון באסטרטגיות לקביעת מדיניות ציבורית וביישומן בקביעת מדיניות ציבורית בישראל.

שינוי ארגוני הפך להיות חלק משגרת חייהם של ארגונים ואחד התפקידים החשובים של הנהלותיהם. מטרת הקורס להעניק למשתתפיו תשתית להבנת המשמעות של שינוי ארגוני מתוכנן ולחשוף אותם לאספקטים מרכזיים הכרוכים בניהול השינוי.

פרויקט גמר מהווה עבודה אינטגרטיבית הכוללת שילוב ויישום של הידע התיאורטי שהסטודנטים רכשו במהלך לימודיהם (בכיתה) בעולם העסקי-ארגוני האמיתי (בשטח).

להקנות לסטודנטים ידע, הבנה והתנסות במרכיבים הקריטיים של תהליכי משא ומתן בדגש יחסי עבודה ומשאבי אנוש כפי שהללו עולים מתוך מחקרים ומתוך הפרקטיקה בעולם הארגוני. הקורס יחולק ל 3 – חלקים בהתאם לשלבי המשא ומתן: 1. מושגי יסוד במשא ומתן 2. משא ומתן קולקטיבי במגזר הציבורי והפרטי 3. ניתוח קייסים של משא ומתן בדגש יחסי עבודה ומשאבי אנוש מהמציאות הישראלית.

הקורס מתמקד בתהליכי למידה והכשרה של עובדים ומנהלים בארגונים בני זמננו. הקורס נועד להקנות ידע, תיאוריות ומושגים מרכזיים בתחום פיתוח וניהול הכשרות עובדים מסוגים שונים. בנוסף נועד הקורס להקנות הבנה של תהליכי הלמידה המתרחשים בארגוני עבודה ושל העקרונות המנחים עיצוב מושכל וניתוח של סביבות למידה אלה. בקורס יילמדו מודלים וכלים לפיתוח, בנייה ועיצוב של תהליכי למידה תוך שימוש נרחב בכלי למידה מגוונים ושילוב של התנסות מעשית.

*ט.ל.ח, פרטי התוכנית עשויים להשתנות.

**רשימת הקורסים יכולה להתעדכן בהתאם לתכנית הלימודים בפתיחת השנה.

***המערכת הינה מערכת מובנית, קורסי הבחירה עשויים להיפרס אוטומטית וניתנים לשינוי לפי היצע קורסים בלבד ומס’ הקורסים הניתנים כפוף למבנה התוכנית.

**** פתיחת הקורסים מותנית במינימום נרשמים.

Interested in studies at the Peres Academic Center?

Leave details and we will return to you or call now 08-3006064

or call now

*Students are invited to contact us at the information station When sending this form, I confirm the receipt of information about the lectures, updates, publications, benefits, and degrees from the Peres Academic Center via e-mails and/or text messages and/or by phone conversations. You can remove your details from the mailing list and/or the marketing promotion list, through a conversation, at any time.
Fields marked by * are mandatory fields
When sending this form, I confirm the receipt of information about the lectures, updates, publications, benefits, and degrees from the Peres Academic Center via e-mails and/or text messages and/or by phone conversations. You can remove your details from the mailing list and/or the marketing promotion list, through a conversation, at any time.