Free Call

Educational Psychology [M.A.] Curriculum

הסטודנטים יתוודעו לתחום האבחון וילמדו על ייחודו של כל מבחן ומבחן באיתור ומיפוי העולם הפנימי של המאובחן. תערך השוואה בין סוגי מבחנים שונים: אובייקטים, ביצועיים והשלכתיים, והדרך בה ניתן לערוך אינטגרציה בין הממצאים יחד עם ממצאי הראיון הקליני והתצפית על ההתנהגות במבחנים לצורך הבנה מלאה ומעמיקה של משאביו וקשייו של המאובחן. הקורס יקנה לסטודנטים ידע תיאורטי ומעשי בשימוש במערכת מבחנים הכוללת מבחן בנדר-גשטאלט, ציורים (HTPׂׂ), WAIS-IV HEB ,WISC-R-95, T.A.Tו-CAT תוך התנסות בהעברה, פירוש, ניתוח וכתיבת דו”ח מסכם באוכלוסיה לא קלינית.

 

הקורס יסקור נושאים מרכזיים בכל הנוגע להתפתחות קריאה נורמטיבית וכן קשיים ברכישת הקריאה במטרה להרחיב את הבנת התהליכים להתפתחות קריאה. נושאים מרכזיים בקורס יכללו: מיומנויות שפה המהוות בסיס לרכישת קריאה, התפתחות הקריאה, מאפיינים אוניברסאליים של השפה הכתובה, המאפיינים של האלפבית העברי, מודלים להתפתחות קריאה והבנת הנקרא, קשיים וליקויים בקריאה ובכתיבה ודרכי התערבות.

 

הקורס יהווה תשתית תיאורטית להכרת סוגיות מרכזיות בתחום לקויות הלמידה. סוגיות אלו כוללות היבטים היסטוריים, הגדרות שונות ללקויות למידה, קלסיפיקציות של לקויות למידה ספציפיות, ומודלים להבנת המהות והמנגנונים בלקויות למידה. הקורס יסקור היבטים קוגניטיביים והתפתחותיים באטיולוגיה של לקויות למידה וכן מודלים של אבחון והתערבות. הקורס יעסוק במאפיינים שונים של ילדים ומתבגרים עם לקויות למידה, וכיצד מאפיינים אלו באים לידי ביטוי בהקשר המשפחתי והחינוכי.

 

הנושאים בקורס:

  1. פסיכולוגיה חינוכית מהי? זהות מקצועית של הפסיכולוג החינוכי. הגדרות תפקיד, מיהם הלקוחות מקבלי השרות? מהם סוגי השירותים הנדרשים?
  2. הפסיכולוגיה החינוכית בעולם ובישראל- היבטים חוקיים, מתווה השירותים הפסיכולוגיים- חינוכיים בישראל (סל השירותים).
  3. היבטים מערכתיים- אבחון והערכה של מערכת חינוכית, תכנון התערבויות מערכתיות, עבודה עם שותפיו של הפסיכולוג החינוכי בבית הספר ובגן הילדים ומניעה.
  4. היבטים פרטניים- אבחון, הערכה וטיפול בתלמידים.
  5. חינוך מיוחד- מסגרות שונות של החינוך המיוחד, עבודת הפסיכולוג החינוכי בחינוך המיוחד לפי דרישות החוק ובהתאם לצרכי הילדים והמערכת.
  6. עבודה במצבי חירום ומשבר.

הקורס יעסוק בלימוד והבנה של מתודולוגיה מחקרית ושל שיטות סטטיסטיות מתקדמות. הסמסטר הראשון יתחיל בחזרה קצרה על סטטיסטיקה שנלמדה בתואר הראשון ובעקרונות המתודולוגיה במחקר. בנוסף ילמדו בסמסטר זה נושאים הקשורים לניתוחי שונות: ניתוחי שונות בין ובתוך נבדקים, ניתוחי המשך (קונטרסטים וניתוחים לאחר מעשה), ניתוח אינטראקציות חלקיות, MANOVA, ו-ANCOVA. בהמשך יושם דגש על מערכי מחקר הכוללים ניתוחים עם משתנים רציפים: מתאמים ומתאמי חלק, רגרסיות חד ורב משתניות, ניתוח גורמים, ניתוחי צבירים (cluster analysis) וכן – Structural equation modeling (SEM).

 

קורס שנתי זה יעסוק בדפוסי התפתחות ופסיכופתולוגיה בילדות ובהתבגרות. יוצגו מודלים בסיסיים של התפתחות, בריאות, וחולי, וממצאים על דחק וטראומה בילדות ובהתבגרות. בהמשך, יוצגו פסיכופתולוגיה והתפתחות כפי שבאות לידי ביטוי בארבע קבוצות גיל: הינקות (0-3), טרום בית הספר (3-6), בית הספר היסודי (6-12) וגיל ההתבגרות (12-18). לבסוף, ידונו ההפרעות הנפוצות וביטוין הייחודי בכל שלב התפתחותי. דגש יינתן על החיבור בין ידע מדעי וידע קליני בנושא.

התפתחות תפיסת העצמי בגיל הרך

הסמינר יחקור את התפתחות העצמי – תוך דגש לתפיסת העצמי בשנות הילדות, התבנית המנטלית המארגנת את המשמעות שנותן האדם ל”אני” שלו, ליחסיו עם אחרים, ולהבנת המציאות. החקירה תעשה מפרספקטיבה פסיכולוגית, פילוסופית, אנתרופולוגית, וחינוכית.

היבטים רגשיים וחברתיים בלקויות למידה וקשיי קשב

הסמינר יעסוק בסוגיות נבחרות ודילמות מרכזיות בחקר ההתפתחות של ילדים ובני נוער עם ליקויי למידה, תוך התמקדות בקשייהם ובתחומי הכשירות והתפקוד שלהם. כמו כן יעסקו הדיונים בתפקוד רגשי וחברתי של הילדים מול אתגרי הגיל במערכות השונות – במשפחה ובמערכת החינוכית.

ההדרכה בפרקטיקום תכלול שני חלקים: הדרכה אישית במקום הפרקטיקום (בשירותים הפסיכולוגיים החינוכיים) שתינתן ע”י פסיכולוגים חינוכיים מדריכים והדרכה קבוצתית שתינתן במסגרת שיעור שיתקיים במרכז האקדמי פרס. במסגרת ההדרכה הקבוצתית יעובדו חוויות הסטודנטים מהעבודה המעשית בשירותים הפסיכולוגיים ויוקנו כלים (תיאורטיים ופרקטיים) להתמודדות עם מגוון סיטואציות ודילמות המאפיינות את עבודת הפסיכולוג החינוכי. העבודה המעשית במסגרת הפרקטיקום תבוצע במסגרות מוכרות להתמחות בפסיכולוגיה חינוכית (בתי ספר ותחנות שפ”ח) במשך יומיים בשבוע במהלך 2 שנות הלימוד (כ- 400 שעות). הסטודנט ישתלב בעבודה של השפ”ח, יתלווה אל הפסיכולוג חינוכי ויצפה בעבודתו ובהדרגה יבצע התערבויות בפיקוח ובאחריות הפסיכולוג בתחנה.

ההתבוננות על התפתחות ותפקוד הפרט מנקודת מבט מערכתית הינה גישה ההולכת וצוברת תאוצה בשנים האחרונות ומניבה מודלים תיאורטיים מגוונים ושיטות טיפול יצירתיות. הקורס יאפשר חשיפה ראשונית לתחום הטיפול המשפחתי ולחשיבה מערכתית בטיפול.
הקורס יכלול הרצאות פרונטאליות במסגרתן נלמד על מאפייני הגישה המערכתית-משפחתית והרקע להתפתחותה, המושגים התיאורטיים המרכזיים, היכרות עם טכניקות טיפוליות מגוונות והאופן בו ניתן ליישמן בעבודה עם הורים, ילדים ומערכות חינוך, במסגרת עבודת הפסיכולוגים החינוכיים.

הקורס עוסק בגישה המערכתית באבחון ובהתערבות במסגרות חינוכיות ובקהילה, הרואה במערכת מוקד מרכזי בעבודה הפסיכולוגית-חינוכית. הגישה שמה דגש על שימוש בידע פסיכולוגי-חינוכי לקידום מטרות כגון התפתחות אופטימלית והעצמת המיטביות (well-being) של כלל באי בית הספר, מניעת פגיעה בצרכים בסיסיים, קידום חיים בקהילה אכפתית ומוסרית, שיפור תהליכי למידה וניהול, יצירת אקלים מיטבי ועוד. במסגרת הקורס נכיר מושגים, תפיסות וכלים בסיסיים הקשורים להערכת בית ספר והקהילה ולהתערבות מערכתית בתוכה.

 

הקניית ידע להתמודדות עם מצבי דחק ומשבר בחיי השגרה ובמצבים טראומטיים, של הפרט, המשפחה והקהילה, לאורך מעגל החיים בהתמקדות על ילדים ובני נוער. התמודדות עם מצבי לחץ משבר הינה חלק מעבודת הפסיכולוג החינוכי. לימוד מושגי יסוד ומאפיינים של מצבי לחץ טראומטיים, מצבי משבר, טראומה ואובדן, ודרכי ההתמודדות עימם, בגישות השונות המקובלות כיום במקצועות בריאות הנפש, תוך דגש על טיפול בילדים ובני נוער ועל גישות חיוביות.

 

הקורס מלווה את ההתנסות המעשית של הסטודנטים בשירותים הפסיכולוגיים החינוכיים בהם שובצו. במקומות הפרקטיקום (שפ”חים) יקבלו הסטודנטים הדרכה אישית/זוגית על עבודתם המעשית, בהיקף של 1-2 שעות שבועיות. ההדרכה תעסוק בנושאים השוטפים עמם מתמודד הפסיכולוג החינוכי, ובין היתר היא תעסוק גם בנושאים של אתיקה, טיפול קוגניטיבי-התנהגותי וטיפול פסיכו-דינמי – נושאים הנלמדים השנה בהרחבה במסגרת הלימודים במגמה.

 

הטיפול ההתנהגותי הקוגניטיבי מתבסס על העצמה של כוחות הילדים ובני הנוער, במקום על טיפול בפתולוגיה, כבסיס לשינוי התפתחות וקידום. פיתוח מיומנויות המאפשרות התמודדות יעילה עם מצבי מצוקה ולחץ, רגשות מכאיבים ומחשבות מפריעות. המטרה להקנות מושגי יסוד באמצעות הכרת התיאוריות הבסיסיות להבנית תהליך הטיפולי והטיפולי/חינוכי ולהתנסות בטיפול תוך הדגשת התפקידים הייחודיים של תהליך הטיפול, תפקיד המטפל והמטופל.

 

עבודת הגמר נכתבת על בסיס עבודת מחקר אמפירית ובהדרכת איש סגל בתכנית בתחום התוכנית בה לומד הסטודנט (ליקויי למידה או טרום וראשית חינוך). העבודה תעסוק בשאלות מחקר המתייחסות לבעיות אופייניות בתחום הפסיכולוגיה החינוכית, סוגיות פסיכולוגיות המתעוררות בשלבי התפתחות של טרום חינוך, והיבטים פסיכולוגיים של ילדים, מתבגרים ומבוגרים צעירים עם ליקויי למידה וליקויי קשב. במקרים מיוחדים תאושר הנחייה של העבודה במשותף על ידי מומחה שאינו נמנה עם סגל המכללה יחד עם חבר סגל במכללה. לא תתקבל עבודה עיונית או עבודה המבוססת על תיאור מקרה וניתוחו. העבודה תכתב על פי כללי המבנה והמינוח המקובלים בספרות המקצועית הפסיכולוגית (APA).

 

הכשרת סטודנטים לתואר שני בפסיכולוגיה חינוכית בעבודה פסיכופיזיולוגית (ביופידבק) במערכת החינוכית. הקורס תואם את דרישות ההסמכה בביופידבק ומקנה תעודה של ביופידבק שלב א’. בנוסף, סטודנט שיבחר בכך יוכל להגיש עבודה שתיזקף לזכותו כחלק ממילוי דרישות הפרקטיקום בביופידבק.

 

מטרת הקורס הינה להרחיב ולהעמיק את הידע התיאורטי והיישומי בפסיכותרפיה של ילדים ונוער, תוך ליווי התערבויות טיפוליות אשר יבוצעו במסגרות הפרקטיקום.

הקורס יציג את הרקע התיאורטי להבנת התהליך הטיפולי (תיאוריות התפתחותיות בגישה הפסיכואנליטית: פרויד, תיאוריות האגו, יחסי אובייקט, פסיכולוגיית העצמי והגישה ההתייחסותית) של הילד והמתבגר. לבחינת הפרקטיקה הטיפולית, בדגש על ילדים ונוער, נדון בנושאים כגון תהליך ההערכה, הברית הטיפולית, העברה והעברה נגדית, טיפול במשחק וטכניקות נוספות, הדרכת הורים, מאפייני גיל ההתבגרות, סוגיות ייחודיות בטיפול במתבגרים, וסיום טיפול.

הקורס ילווה בתרגול שבועי אשר יועבר לקבוצות מצומצמות יותר ומיועד להצגת מקרים ע”י משתתפי הקורס. מטרת התרגול הינה לחדד את הרגישות למתרחש בשעה הטיפולית, להכיר ולהתמודד עם אלמנטים בחדר הטיפולים כגון העברה, העברה נגדית והתנגדות, ולקבל הבנה מעמיקה לגבי התהליך הטיפולי בכללותו לאור התאוריות והמושגים שילמדו בקורס.

הקורס יעסוק בדיון בעקרונות אתיים מרכזיים העומדים בבסיס המקצוע. מטרת הקורס הינה פיתוח והעמקת ההבנה והחשיבה האתית-מקצועית של הסטודנטים המיועדים להיות פסיכולוגים חינוכיים ע”י פיתוח המודעות לנושא האתיקה וחינוך להתנהגות מקצועית ראויה, הקנייה והעשרת הידע בתחום האתיקה: חוקים, תקנות וקודים אתיים הקשורים לעבודה המקצועית של הפסיכולוג בהיבטיה האתיים והחוקיים וחשיפה לסוגיות אתיות שונות ודרכי התמודדות עם קונפליקטים מקצועיים – אתיים.

*ט.ל.ח, פרטי התוכנית עשויים להשתנות.

**רשימת הקורסים יכולה להתעדכן בהתאם לתכנית הלימודים בפתיחת השנה.

***המערכת הינה מערכת מובנית, קורסי הבחירה עשויים להיפרס אוטומטית וניתנים לשינוי לפי היצע קורסים בלבד ומס’ הקורסים הניתנים כפוף למבנה התוכנית.

**** פתיחת הקורסים מותנית במינימום נרשמים.

Interested in studies at the Peres Academic Center?

Leave details and we will return to you or call now 08-3006064

or call now

*Students are invited to contact us at the information station When sending this form, I confirm the receipt of information about the lectures, updates, publications, benefits, and degrees from the Peres Academic Center via e-mails and/or text messages and/or by phone conversations. You can remove your details from the mailing list and/or the marketing promotion list, through a conversation, at any time.
Fields marked by * are mandatory fields
When sending this form, I confirm the receipt of information about the lectures, updates, publications, benefits, and degrees from the Peres Academic Center via e-mails and/or text messages and/or by phone conversations. You can remove your details from the mailing list and/or the marketing promotion list, through a conversation, at any time.