הירשמו עכשיו!

מלגה פנימית על בסיס רקע סוציו אקונומי וימי הקורונה

המרכז האקדמי פרס מעניק מלגות לסטודנטים הלומדים במרכז בהתאם להמלצות וועדת המלגות של המרכז. לוועדת המלגות שמור שיקול הדעת המלא באשר להמלצותיה לעמותה לחלוקת מלגות לסטודנטים של המרכז.

יחד עם זאת, ומבלי לפגוע בשיקול דעתה של וועדת המלגות כאמור לעיל, וועדת המלגות רשאית לתת עדיפות לסטודנטים הזקוקים לסיוע ותמיכה כלכלית במהלך לימודיהם האקדמיים, לסטודנטים המשתלבים בפרויקטים למעורבות חברתית ולסטודנטים מצטיינים ובעלי הישגים לימודיים ראויים להערכה.

תקנון מלגות לשנה”ל תשפ”א

הנחיות להגשת בקשה למלגה

קריטריונים להענקת מלגות:

 1. סטודנט הלומד במרכז האקדמי פרס בשנה”ל תשפ”א בתוכנית לימודים מלאה ולא מצוי בסטטוס הקפאת לימודים או הפסקת לימודים.
 2. נזקקות כלכלית מוכחת ו/או פגיעה בהכנסה כתוצאה מנגיף הקורונה.
 3. חברות באגודת הסטודנטים של המרכז האקדמי פרס.
 4. בקשה למלגה תבחן אך ורק לאחר הסדרת תשלום שכר הלימוד השנתי.

  הגשת בקשות לקבלת מלגה ופעילות ועדת המלגות:

 1. כל סטודנט הלומד במרכז, רשאי להגיש בקשה לקבלת מלגה, בכל אחת משנות לימודיו בכפוף לעמידתו בקריטריונים להענקת מלגות כאמור בסעיף א’ שלעיל.
 2. וועדת המלגות רשאית לפסול בקשה למלגה אשר לא תמולא כראוי וכנדרש ו/או לא יצורפו אליה כלל המסמכים הנדרשים.
 3. סטודנט אשר יהא זכאי למלגה מנימוק של נזקקות כלכלית מוכחת ו/או פגיעה בהכנסה כתוצאה מנגיף הקורונה, יקבל מלגה בגובה של 10% משכר הלימוד המשולם בפועל על ידי הסטודנט.
 4. סטודנט אשר יימצא זכאי לקבל מלגה, יקבלה רק לאחר הסדרת תשלום שכר הלימוד השנתי. במקרה של מתן מלגה, ינוכה סך המלגה מהתשלומים שעוד נותרו לסטודנט לבצע, וזאת לאחר הסדרת תשלום שכר הלימוד של הסטודנט.

אז איך מגישים את הבקשה לקבלת מלגה?

 1. נכנסים לתחנת המידע לסטודנט, כללי- – – > טופס בקשה למלגה.
 2. ממלאים את טופס הבקשה המקוון כנדרש.
 3. מצרפים מסמכים נדרשים לטופס.
 4. כותבים במלל החופשי את כל שחשוב שנדע על בקשתכם ולא בא לידי ביטוי בהכרח בטופס ובמסמכים המצורפים.
 5. לוחצים ‘שלח’. אנא וודאו כי אכן שלחתם את בקשתכם ולא רק לחצתם ‘שמור’ כטיוטה.

לתשומת ליבכם, בתהליך עיבוד הבקשה, תעודכנו במייל על מסמכים חסרים, אנא עקבו אחר תיבת ההודעות ושלחו אלינו את המסמכים בפרק הזמן הנדרש.

מועד אחרון להגשת טופס בקשה למלגה יום שני ה-31 בדצמבר 2020.

החלטת וועדת המלגות תימסר עד סיום תקופת הבחינות בסמסטר א’.

לשיחת חינם הירשמו עכשיו!