מעבר לאזור תוכן ראשי
הירשמו עכשיו!

כללי ציטוט ביבליוגרפי  (מבוסס על APA )

 

כללי הציטוט שלהלן מתייחסים למדעי החברה ומתבססים על שיטת ה- [1]APA, ציטוט ביבליוגרפי מפנה את הקורא למקור ממנו נלקח פריט המידע.

הציטוט מכיל פרטים כמו: שם המחבר,כותר, מקום הפרסום, שם מוציא לאור תאריך הפרסום. יש הבדל באם הציטוט ניתן מספרים, אתרי אינטרנט, מאמרים.

כללים לציטוט ביבליוגרפי בסוף העבודה:

  1. רשימת המקורות [ביבליוגרפיה] מופיעה לאחר סיכום העבודה.
  2. המקורות נרשמים על פי סדר א-ב של מחברים (אות ראשונה של המחבר הראשון ברשימה)
  3. רשום המקורות בעברית תחילה ולאחר מכן בהמשך הרשימה יופיע המקורות בלועזית.
  4. יש להתייחס לסדר הכתיבה ולסימני הפיסוק.
  5. שם המקור מופיע האותיות מוטות וללא קו תחתי.
  6. פריטים באנגלית יש לרשום CAPITAL LETTERS   רק במקרים הבאים: תחילת שם המאמר או הספר, תחילת תת כותר, או שמות (למשל שמות מחברים, שם של  מדינה וכו’).
  7. יש לרשום את שם המשפחה של המחבר במלואו אך שמות פרטיים ואמצעיים יש לציין בראשי תיבות לדוגמא: Drucker Peter Ferdinand   יש לרשום  Drucker, P.F.
  8. ברשימה הביבליוגרפית יש לרשום פריטים שונים של אותו מחבר לפי סדר כרונולוגי עולה, תחילה את הפריט הישן ביותר.

* במידה ובחרת להשתמש בשיטת ציטוט שונה מהשיטה שמובאת כאן, עליך להקפיד להתמיד בה בעקביות.

[1] American Psychological Association. (2001). Publication manual for the American Psychological Association (5th ed.).Washington, DC: American Psychological Association.

Acker, D. (2002) APA Stle: The social Science.(30.3.2004) http://www.dianahacker.com/resdoc/social_sciences/intext.html

להלן פרוט כללי הציטוט לפי סוג פריט המידע כולל דוגמאות:

ספרים

1. מחבר יחיד

שם משפחה, אות ראשונה של שם פרטי. (שנת ההוצאה). שם הספר. מקום ההוצאה: שם ההוצאה.

פורטר, מ.א. (2000). על תחרות. תל-אביב: מטר.

Drucker, P.  F. ( 1999). Management challenges for the 21st century.  New York: HarperBusiness.

2.מספר מחברים לספר

א. שני מחברים לספר – רושמים את שניהם.

גלאי, ד., הלל, ל. (1989). תהליך התוכנית העסקית. תל-אביב: אופציות טכנולוגיות.

Murphy, K.R., Cleveland, J.N. (1995). Understanding performance appraisal. Thousand Oaks: Sage.

ב. שלושה מחברים ומעלה – רושמים את הראשון פסיק ואחרים.

קאו, ג’., ואחרים. (1998). אלופי החדשנות. תל-אביב: פקר.

Greenhause, J.H., et al. (2000). Career management.(3rd Edition). Forth Worth: Dryden Press.

 ג. כאשר יש עורך לספר – עורך כמחבר.

שנהר,א., ירקוני, ע. (עורכים). (1993). תרבות הניהול בישראל. תל-אביב: צ’ריקובר.

Laube, D. & Zammuto, R. (Eds.). (2003).  Business driven information technology. Stanford, Clif.: Stanford University Press.

ד. המו”ל כמחבר – כאשר המוציא לאור מוסד או משרד ממשלתי הוא מחבר.

כמו: משרד הביטחון, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה רושמים את שם המוסד, משרד במקום מחבר.

ישראל. החברה הממשלתית לתיירות. (1999). חבל ים המלח: תוכנית אב לפיתוח תיירות. תל-אביב: ת.י.ק. פרויקטים.

U.S.Census Bureau. (2000).  Statistical abstract of the United States. Washington, DC: U.S. Government Printing.

3. ספר מהדורה שניה ואילך 

שם משפחה, שם פרטי.(שנה) שם הספר . (מהד’). מקום ההוצאה: שם ההוצאה לאור.

Robbins, S.P. (2005). Organizational behavior. (11th ed.). Upper Saddle River, N.J.: Prentice Hall.

4. ספר – תרגום, עריכה

שם משפחה, שם פרטי.(שנה). שם הספר. (שם העורך(עורך) ושם המתרגם (מתרגם)).

מקום ההוצאה. שם ההוצאה לאור.

פרויד, ז. (2003). עכבה, סימפטום וחרדה.(ע. רולניק (עורך) וי. אור (מתרגם)). תל-אביב: רסלינג.

Dostoevsky, F. (1964). Crime and punishment. ( G. Gibian Ed. & J. Coulson Trans.) New York: Norton.

5. מאמרים

א. מאמר מתוך כתב עת

שם משפחה, פ. (שנה)שם המאמר. שם כתב העת, מספר הכרך(מס’ חוב’), עמודים.

בר יוסף, ר. (2000). ילדות בסביבה חברתית המשתנה של סוף האלף השני.

מגמות, 40(3), 381-356.

Deley, J.E., Doty, D.H.(1996). The impact of human resource management on organizational performance. Academy Management Journal, 39(4), 779-801.

ב. מאמר מספר- קובץ מאמרים-מקראה.

שם מחבר המאמר. (שנה). שם המאמר. בתוך: שם העורך(עורך). שם המקראה (מספרי עמודים של המאמר). מקום: שם ההוצאה.

Roberts, M.J. (1999). The challenge of growth. In  A.W. Shalman, et al, (Eds.) The entrepreneurial venture (pp. 361-376) Boston, Mass. : Harvard Business School Press.

ג. מאמר מתוך עיתון  יומי

בן ישי, ד. (16 יוני 1989). התמודדות של אלופים. ידיעות אחרנות, עמ’ 3.

Henrey, D.Q.(1998, February 20).Finding eats at mystery of appetite. The Oregonian, pp. A1,A17

6. ערך מתוך אנציקלופדיה או מילונים

שם משפחה, שם פ. (עורך). (שנה). שם הערך . שם האנציקלופדיה (מהדורה. מס’ כרך, עמודים). מקום ההוצאה: שם ההוצאה.

ריבר, ס.א. (עורך). (1992). מאזוכיזם. לקסיקון למונחי הפסיכולוגיה (ב’ 343). כצמן, א. (עורך מהדורה עברית). ירושלים: כתר.

7. עבודה לתואר שני או שלישי

שם משפחה, שם פרטי. שנת פרסום. שם העבודה. עבודה לשם קבלת תואר מוסמך, שם המוסד, מקום המוסד.

לדוגמא:     פאר, ד. ( תשנ”ד). עיצוב זהות והגדרה עצמית בתהליכי פרישה מצבא הקבע באמצעות  טקסים רשמיים ולא רשמיים. עבודה לשם קבלת תואר מוסמך, אוניברסיטת בר-אילן, רמת-גן.

שם משפחה, שם פרטי. (שנת פרסום). שם העבודה. עבודה לשם קבלת תואר דוקטור לפילוסופיה, שם המוסד, מקום המוסד.

לדוגמא: סדן, ק., ((1993. גורמים המשפיעים על התפקוד המשפחתי בקרב חולי סכרת נעורים. עבודה לשם קבלת תואר דוקטור לפילוסופיה, אוניברסיטת בר-אילן, רמת-גן.

7. משאבים מקוונים

שם מחבר (שם משפחה ראשון). (תאריך). שם המסמך. (תאריך הדליה). <כתובת>

דוגמאות:

אתר פרטי

ברק, ל.(יוני 2002). אתר הדיסלקטים בישראל. (10 פברואר 2003).

Cain, A. & Burris, M. (1999, April). Investigation of the use of mobile phones while driving.  Retrieved January 15, from http://www.cutr.eng.usf.edu/its/mobile_phone_text.htm,2000

אתר מקצועי

מודלינגר, (10 פברואר 2003). ליקויי למידה. http://web.mscc.huji.ac.il/techedu/techedu/saar2.html

Archer, Z(n.d.). Exploring nonverbal communication.  Retrieved July 18, 2001,                                                               http://zzyx.ucsc.edu/~archer from

מאמרים מתוך כתב עת אלקטרוני – מאגר מידע

שם משפחה, שם פ. (שנה). שם המאמר. שם כתב העת. כרך.(מס’ חוברת),עמודים. נדלה תאריך הוצאת המאמר, שם המאגר.שם הספק.<כתובת הספק>

Holliday, R.E., & Hayes, B.K. (2001). Dissociating automatic and intentional processes in children’s eyewitness memory. Journal of Experimental Child Psychology, 75(1), 1-5. Retrieved February 21, 2001, from Expanded Academic ASAP database.

מאמרים מקוונים מתוך עיתון יומי

הנדלר, ס.(11 פברואר 2003). אירופה נגד ארה”ב. מעריב אינטרנט. 13 בפברואר 2003ץ

http://images.maarive.co.il/cache/ART433140.html

 

 רישום מקורות

כללי אזכור המקורות  בגוף  העבודה

העיקרון החשוב ביותר של כתיבה אקדמית הוא לומר דבר בשם אומרו. על הכותבים להקפיד לייחס כל רעיון או פיסת מידע למקורם, וכך להימנע מלייחס לעצמם רעיונות או מידע שסופקו על-ידי אחרים.

להלן מספר כללים החלים על אמירת דבר בשם אומרו:

* כל רעיון, אמירה, ידיעה, ממצאים, ציטוט, טבלה או ציור הלקוחים ממקור אחר, ילוו במראה מקום בגוף העבודה.

* מראה המקום יבוא בסוגריים ויכלול את שם המשפחה של המחבר, שנת הפרסום והעמוד/ים (אם ההפניה היא לעמוד/ים מסוימ/ים). פרטיו המלאים של המקור המאוזכר יבואו ברשימה הביבליוגרפית.

* כלל זה חל לגבי כל מקור, בין שמדובר בספר, מאמר, עבודה, עיתון, הרצאה   וכו’.

אם מזכירים רעיון או חומר אמפירי ממקור משני שמצדו מסתמך על מקור אחר – יש לאזכר בגוף הטקסט הן את המקור המשני והן את המקור הראשוני של הרעיון או המידע.

בביבליוגרפיה יופיעו אזכורי שני המקורות במלואם.

מומלץ להימנע מציטוט ממקורות משניים, ולהשתמש בכך רק כאשר אין כל אפשרות להשיג את המקור הראשוני.

יש להכניס ציטטה קצרה (משפט אחד) בין מרכאות. ציטטה שאורכה למעלה ממשפט אחד יש לרשום במוכנס (לא בקו השוליים של העמוד, אלא פנימה לו), בלא מרכאות. למרות שכל הטקסט נכתב ברווח כפול, הציטוט המוכנס יירשם ברווח בודד.

השמטת מילה או יותר מתוך קטע מצוטט, יש לציין באמצעות שלוש נקודות במקום המילים שהושמטו. לדוגמה: “הסיבה השנייה…מתייחסת למעמד חברתי.”

אם ברצונכם להוסיף מילים משלכם בתוך הציטטה לשם הבהרה, עשו זאת בתוך סוגרים מרובעים ( [    ] ).

הדגשת מילה או משפט בציטטה תעשה על ידי מתיחת קו מתחת למילה או למשפט המודגשים, או על ידי הדגשה (bold). עליכם לציין האם ההדגשה היא במקור או שזו הדגשה שלכם. לאחר הציטטה יש לכתוב בסוגריים מרובעים: [ההדגשה במקור] או [ההדגשה שלי].

אם הנכם מביאים טבלאות וציורים ממקור אחר, יש לציין את שם המקור.

מקור שמופיע בלועזית יירשם בטקסט בתעתיק עברי, ואילו באזכורו בסוגריים יירשם בשפת המקור עם שנת הפרסום (לדוגמה: “תבורי (Tabory, 1989) הציע כי…”

הציטוט ממקור מהאינטרנט הוא כמו ציטוט של כל מקור אחר. כלומר, יש לרשום בגוף הטקסט פרטים המזהים את המחבר (אם הם ידועים) ואת השנה בסוגריים.  יש לרשום את הפרטים המלאים לגבי האתר (כולל תאריך ה- DOWNLOAD) ברשימת הביבליוגרפיה.

חשוב:

אין להסתפק באזכור המקורות בביבליוגרפיה הכללית בלבד ויש לאזכר כל מקור ומקור גם במקום המתאים בגוף הטקסט! שימוש ברעיונות או בחומר של מישהו אחר, ללא אזכור המקור הן במקום המתאים בגוף הטקסט והן בביבליוגרפיה הכללית – איננו מקובל.

[1] American Psychological Association. (2001). Publication manual for the American Psychological Association (5th ed.).Washington, DC: American Psychological Association.

Acker, D. (2002) APA Stle: The social Science.(30.3.2004).

http://www.dianahacker.com/resdoc/social_sciences/intext.html

 

לשיחת חינם הירשמו עכשיו!