משה פפא

Papa Moshe

משה פפא

למידע וידע יש חשיבות אך לדמיון ולחופש המחשבה ערך רב יותר

א. איינשטיין

תחומי לימוד: רפואה, ביולוגיה